Chcesz zmienić fundusz, na który zdecydowałeś się jakiś czas temu? A może dopiero rozpoczynasz swoje życie zawodowe i musisz wybrać swój pierwszy OFE? Oto kilka wskazówek na co należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę.

Data dodania: 2008-09-25

Wyświetleń: 5391

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do końca 1999 roku do OFE musiał zapisać się każdy urodzony po 1 stycznia 1969 roku, a dobrowolnie skorzystać z takiej możliwości mogły osoby urodzone po 1 stycznia 1949 roku. Był to okres prawdziwych żniw dla OFE, ponieważ w tym czasie zapisywała się do nich największa liczba pracujących obywateli.

W początkowym okresie funkcjonowania reformy emerytalnej osoby uprawnione lub zobligowane do wyboru swojego OFE dokonywały tego w sposób intuicyjny. Powodem takiego zachowania był fakt, że dopiero po dłuższym okresie funkcjonowania można ocenić efekty działania poszczególnych OFE, czego naturalnie przed rokiem 1999 nie można było stwierdzić. Dodatkowym czynnikiem był także niski - a dla niektórych wręcz zerowy - poziom wiedzy wśród Polaków na temat sposobu działania OFE oraz inwestowania dostarczanych im pieniędzy pochodzących ze składek, dlatego wybór następował często pod wpływem reklamy lub skutecznego zachęcenia przez akwizytorów poszczególnych funduszy.

Brak możliwości weryfikacji i porównania wyników poszczególnych OFE (pierwsze OFE rozpoczęły swoją działalność w połowie 1999 roku) trwał do momentu opublikowania pierwszych notowań. Jednak nadal nie można było właściwie ocenić ich działalności z racji tego, że inwestycje funduszy emerytalnych mają charakter długoterminowy – im dłuższy przedział czasowy tym lepszy uzyskuje się obraz rynku.

Po prawie dziesięciu latach funkcjonowania II filaru sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Osoby rozpoczynające życie zawodowe przystępują do OFE w sposób znacznie bardziej świadomy, podejmując indywidualnie przemyślaną decyzję, który fundusz wybrać. Dla tych, którzy w odpowiednim czasie nie podejmą właściwej decyzji o przystąpieniu do wybranego przez siebie funduszu, dwa razy w roku zostaje przeprowadzone losowanie do funduszy emerytalnych (w losowanie nie biorą udziału trzy największe fundusze działające na rynku). Zgodnie z ustawą emerytalną każdy z nas może być członkiem tylko jednego OFE. Jednak decyzja o wyborze funduszu nie musi być ostateczna - w każdej chwili można ją zmienić, weryfikując dotychczasowe dokonania swojego OFE i przenosząc się do funduszu osiągającego lepsze wyniki.

Składka emerytalna to obecnie 19,52% naszej pensji brutto, z czego 12,22% trafia do ZUS, a 7,3% do OFE, który możemy wybrać zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Na rynku dostępna jest obecnie oferta 15 OFE (w przeciągu ostatnich lat ich liczba i nazwy często zmieniały się, a także następowały połączenia poszczególnych funduszy), których zadaniem jest jak najbardziej efektywne, a przy tym bezpieczne pomnażanie gromadzonych na koncie każdego uczestnika składek. Jak skutecznie dany fundusz pomnaża oddawaną mu w zarządzanie składkę, pokazują ich wyniki inwestycyjne.

Jak zmienić OFE

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie OFE w pierwszej kolejności należy podpisać umowę z nowo wybranym funduszem, którego zamierzamy zostać członkiem. Dotychczasowy fundusz, do którego dotychczas były wpłacane składki należy niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić. Bardzo często pomoc w poinformowaniu dotychczasowego OFE o rezygnacji, oferują agenci ubezpieczeniowi lub osoby pracujące dla poszczególnych funduszy. Aby zdążyć na najbliższą sesję rozliczeniową, należy dokonać tego w odpowiednim w terminie - co najmniej 25 dni wcześniej.

Należy jednak pamiętać, że zmiana OFE może pociągać za sobą dodatkowe opłaty, które są zależne od stażu członkowskiego w danym OFE. Według nowych zasad Powszechne Towarzystwo Emerytalne nie pobierze opłat za zmianę funduszu tylko w przypadku, gdy staż członkowski jest dłuższy niż 2 lata. Jeżeli mieści się on w granicy 1-2 lat opłata wyniesie 80 zł, a w przypadku, gdy nie przekracza roku - 160 zł. Opłatę tą wpłaca się na konto PTE z środków własnych osoby zmieniającej fundusz. Fundusz emerytalny można zmienić jedynie w czasie tzw. sesji transferowych, które organizuje ZUS cztery razy w roku - w ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia i listopada.

Przed zmianą funduszu należy ponadto sprawdzić, czy wszystkie pobrane z wynagrodzenia składki emerytalne trafiły do funduszu i pracują już na emeryturę. Członkowie wszystkich funduszy raz w roku otrzymują roczne sprawozdanie o stanie konta. W każdej chwili można także zadzwonić na infolinię danego funduszu i poprosić o taki raport. W przypadku braku składek sprawę należy wyjaśnić jak najszybciej.

Jak wcześniej zostało podkreślone, przed decyzją zmiany lub w momencie pierwszego wyboru OFE należy właściwie, rozważnie, bez pośpiechu i mądrze tego dokonać, ponieważ będzie to gwarantem naszego przyszłego świadczenia z tego filaru. Koniecznie należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Dotyczą one:

- Pozycji w rankingach według stopy zwrotu;
Najważniejszym aspektem przy wyborze funduszu są jego zyski, czyli stopa zwrotu zainwestowanych składek, stanowiąca o przemyślanej polityce inwestycyjnej i fachowości instytucji zarządzającej funduszem.

- Kosztów, jakie będziemy ponosić w związku z członkostwem (średni koszt utrzymania jednego konta emerytalnego w roku 2007 wyniósł 10,20 zł.);
Równie ważna jest cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za obsługę naszego konta emerytalnego. W jej skład wchodzą opłaty pobierane przez PTE (instytucje zarządzającą OFE) dla osób przystępujących do funduszu, opłaty od składek w kolejnych latach, opłaty dla agentów transferowych za prowadzone przez nich rejestry członków itp.

- Wysokości aktywów OFE;
Dodatkowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest także liczba członków, a co za tym idzie wysokość zarządzanych aktywów, ponieważ fundusze o małych aktywach są w stanie szybciej zareagować na zmiany sytuacji na rynkach finansowych niż wielkie OFE (w przypadku niewielkich aktywów wejście lub wyjście z inwestycji w przypadku małych OFE jest znacznie prostsze). Z drugiej jednak strony OFE z największymi aktywami mogą realizować projekty inwestycyjne, wymagające dużych zasobów kapitałowych, co wiąże się w wysokim zyskiem.

- Kanałów obsługi Klienta (Internet, liczba oddziałów, czy dostęp do nich);


Finalizacja podjętej decyzji

Jeżeli już podejmiemy decyzję o wyborze nowego OFE, należy podpisać stosowną deklarację. Działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu mogą prowadzić:
- Zakłady ubezpieczeń;
- Bezpośrednio OFE;
- Agenci ubezpieczeniowi;
- Podmioty prowadzące działalność maklerską;
- Podmioty prowadzące działalność brokerską;
- Poczta Polska;
- Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe;
- Banki;

Ponadto można tego dokonać poprzez internet, wypełniając stosowny formularz i wysyłając go pocztą elektroniczną. Firma odeśle nam tradycyjną pocztą kopię umowy, którą musimy podpisać i odesłać funduszowi.

Podpisując deklarację przystąpienia do OFE należy podać dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, data urodzenia, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz adres zamieszkania i korespondencji).

Zmieniając fundusz należy dodatkowo posiadać numer indywidualnego rachunku dotychczasowego funduszu, do którego odprowadzane były składki.

Przed przystąpieniem do funduszu warto zapoznać się z prospektem informacyjnym, aby zweryfikować informacje w co i w jakim udziale procentowym inwestowane będą nasze składki, ponieważ każdy fundusz prowadzi określoną politykę inwestycyjną opartą o zasady ograniczonego ryzyka. OFE mogą inwestować w akcje i obligacje jedynie wiarygodnych i sprawdzonych przedsiębiorstw oraz dokonywać zakupów bonów skarbowych. Najlepsze zaś decyzje inwestycyjne mają swoje odzwierciedlenie w corocznych rankingach.

OFE dziś

Nasze oszczędności w funduszach emerytalnych w ciągu ostatniego roku spadły średnio o ponad 12% (podaje Gazeta Wyborcza NR 152 z dnia 02.07.2008 r.) Wszystko wskazuje na to, że ten rok OFE po raz pierwszy w historii zakończą na minusie. Słabo radzą sobie zarówno emerytalni giganci, jak i mniejsze fundusze. Niestety, żaden nie był w stanie oprzeć się giełdowym spadkom. To zła wiadomość dla prawie 14 milionów osób, które mają w OFE otwarte rachunki. Z naszych kont w otwartych funduszach emerytalnych wyparowała w ostatnim roku co ósma złotówka. Jest to informacja najgorsza zwłaszcza dla ponad 2 tysięcy kobiet, które już od przyszłego roku będą mogły przejść na emeryturę. Więcej informacji na ten temat - II Filar - OFE tracą nasze pieniądze już czwarty kwartał z rzędu! na stronach portalu www.maly-zus.pl


zgoda na publikację bez zmiany linków

Licencja: Creative Commons