Status AEO (upoważniony przedsiębiorca) może otrzymać każdy przedsiębiorca, który jest wiarygodny i wypłacalny. Odpowiednia infrastruktura i zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów.

Data dodania: 2012-02-02

Wyświetleń: 2206

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przedsiębiorcy AEO w związku z bardzo szczegółowym audytem, któremu podlegają przed uzyskaniem świadectwa AEO oraz w zamian za przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej mogą korzystać z pewnych przywilejów w zakresie ich obsługi przez organy celne.

Tacy przedsiębiorcy mogą tworzyć bezpieczny łańcuchu dostaw zwiększając swoją wiarygodność w oczach organów celnych oraz przede wszystkim w oczach kontrahentów. Przedsiębiorcy posiadający status AEO mogą korzystać z szeregu udogodnień co w dużej mierze przyczynia się do polepszenia ich konkurencyjności. Często zachodni kontrahenci wręcz wymagają statusu AEO, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoich przesyłek oraz przyspieszyć ich transport przez granicę.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks

Celny (Dz. U. L 253 z 11.10.1993, s. 1 z późn. zm.) (RWKC) przedsiębiorcy AEO mogą liczyć na następujące udogodnienia:

mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,

priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli (przeprowadzenie kontroli poza kolejnością),

przedsiębiorca może wybrać miejsca przeprowadzenia kontroli,

możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej,

organ celny może wcześniej powiadomić o wytypowaniu przesyłki do kontroli,

w przypadku uproszczeń, o których mowa w art. 14b ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego,

przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO nie podlegają ponownej ocenie,

priorytetową obsługę zgłoszeń celnych co dotyczy zarówno szybszego przyjęcia jak i obsługę takiego zgłoszenia w pierwszej kolejności,

priorytetową obsługę wszelkich wniosków o wydanie pozwolenia, zaświadczenia itp. składane przez Upoważnionego Przedsiębiorcę,

specjalne miejsca obsługi dla AEO gdy pozwala na to infrastruktura,

odrębne pasy ruchu na przejściach granicznych,

newslettery wysyłane do AEO zawierające np. informacje o zmianie przepisów, instrukcje, wyjaśnienia itp.,

nie żądanie składania zabezpieczenia

Dyrektorzy izb celnych, w zależności od możliwości organizacyjnotechnicznych i kadrowych, mogą wprowadzać dodatkowe ułatwienia i uproszczenia w zakresie obsługi AEO. Zatem wyraźnie widać, że organy celne robią wszystko, aby zwiększyć ilość Upoważnionych Przedsiębiorców bo jest to z korzyścią dla obu stron. Towary są oprawiane przez granicę szybciej, taniej i bezpieczniej.

Aby ubiegać się o status AEO oprócz spełnienia szeregu warunków należy złożyć dość trudny wniosek składający się ze 188 stron. Do wniosku należy przygotować szereg procedur, ewidencji i innych dokumentów wszystko to nie lada wyczyn. Dla wielu przedsiębiorców jest to wręcz nie do przejścia.

Na całe szczęście na rynku pojawiły się już firmy specjalizujące się przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby certyfikatu AEO. Takie firmy przeprowadzają audyt bezpieczeństwa, analizują funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przygotowują odpowiednie dokumenty tak by wdrożenie AEO przeprowadzić jak najsprawniej. Dzięki takim firmom przedsiębiorca nie musi martwić się czy w ogóle uzyska status AEO, czas wdrożenia AEO także ulega znacznemu skróceniu. Takie firmy mogą reprezentować przedsiębiorców przez organami celnymi co sprawia, że przedsiębiorca może uniknąć wielu przykrych niespodzianek w postaci kar czy nawet odebrania certyfikatu AEO.

Licencja: Creative Commons