Choć IR obecny jest na polskim rynku już prawie 20 lat,  dla wielu spółek jest pojęciem zupełnie obcym. A wystarczy tą wiedzę posiąść, by przekonać się, jak dużo można zyskać dzięki relacjom inwestorskim.

Data dodania: 2011-11-17

Wyświetleń: 2021

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

IR (ang. investor relations) można przetłumaczyć jako „pielęgnacja stosunków z inwestorami”. Ta krótka definicja winna od razu wykluczyć błędne skojarzenia z popularnym PR-em  czy też promocją albo reklamą. Relacje inwestorskie stanowią zagadnienie dużo bardziej złożone. Łączą w sobie zarówno elementy PR-u jak i marketingu czy sprawozdawczości.

Zadaniem public relations jest komunikacja z szeroko pojętym otoczeniem spółki i kreowanie jej wizerunku. Relacje inwestorskie stanowią całokształt działań spółki w zakresie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. IR kładzie szczególny nacisk na kreowanie wizerunku spółki w otoczeniu inwestorskim. Jego zadaniem jest przejrzyste, uczciwe i skuteczne zarządzanie przepływem informacji. Właściwie prowadzone relacje inwestorskie dają gwarancje czytelnego i wiarygodnego przedstawienia spółki na giełdzie.

Specyfiką relacji inwestorskich jest przedstawianie nie tylko analitycznych danych na temat spółki, ale również przedstawianie profilu firmy, jej działań i planów. Zadaniem, które spełnia IR jest pomoc inwestorom w trafnym podjęciu decyzji giełdowej.

Analiza długoterminowej perspektywy spółki wymaga bowiem ogromnego zaangażowania, nie tylko ze strony akcjonariusza, ale również ze strony firmy. Winna ona rzetelnie przedstawić informacje, które mogą stać się przedmiotem analizy fundamentalnej. Szczególnie ważne jest zagwarantowanie inwestorom jakości i wiarygodności przedstawionych na stronie internetowych danych, które mogą zostać wykorzystane do indywidualnej analizy perspektyw rynku. Odpowiedzią na wymagania akcjonariuszy jest właśnie szeroko rozbudowany system relacji inwestorskich .

Dobre relacje z inwestorami to przede wszystkim dostarczanie potrzebnych informacji tak, by przekonać akcjonariuszy do inwestycji. Strona internetowa jest dziś głównym źródłem wiedzy o firmie, logicznym i przejrzystym, a przede wszystkim przyjaznym użytkownikowi. Modelowe relacje inwestorskie są wielofunkcyjne, aktualne, użyteczne i łatwo dostępne. Strona www jest bardzo często pierwszym spotkaniem inwestora z firmą.

Głównym celem relacji inwestorskich jest osiągnięcie przez spółkę optymalnej wartości giełdowej. Profesjonalnie poprowadzona komunikacja daje możliwość zaprezentowania firmy w sposób strategiczny. Relacje inwestorskie mają też za zadanie dbanie o reputację spółki, Skutkiem odpowiednio przeprowadzonych działań IR jest zbudowanie zaufania inwestorów oraz zdobycie kapitału.

OBSŁUGA SPÓŁEK

Kluczem do sukcesu relacji inwestorskich jest dostosowanie informacji do potrzeb rynku. Tego typu zadania wymagają dużej elastyczności. Spadają one najczęściej na barki działu marketingu, PR czy (jeśli istnieje) sekcji IR.  Wiąże się to z dużym ryzykiem, biorąc pod uwagę fakt bardzo ubogich relacji inwestorskich i obsługi IR ograniczającej się zazwyczaj jedynie do zrealizowania obowiązków regulowanych wymogami prawnymi.

W obecnej sytuacji rynkowej, w której brak kompetentnych organów zajmujących się tymi problemami istotną rolę spełniają agencje komunikacji zintegrowanej.

Obsługę spółek giełdowych  w sposób kompleksowy gwarantuje firma, łącząca w profilu swojej działalności zarówno relacje inwestorskie, PR, marketing, reklamę, jak również doradztwo projektów IT i dystrybucję produktów oraz usług firm zewnętrznych.

W Polsce sekcja IR ciągle jeszcze raczkuje. Na stronach internetowych brak jest rozbudowanych informacji, tłumaczeń na język angielski, aktualizacji danych czy nawet przejrzystej nawigacji. Szczególne luki  widać w przypadku korzystania z nowoczesnych technologii. Wiele firm nie wykazuje zainteresowania wykorzystywaniem w kontaktach z Inwestorami plików audio albo wideo oraz nowoczesnych  metod interaktywnej komunikacji.  W odpowiedzi na te braki powstają agencje,  zajmujące się budowaniem strategii komunikacyjnej. Dzięki temu spełniane są wszystkie zadania niezbędne w kształtowaniu relacji inwestorskich.

Takie firmy tworzą identyfikację wizualną Klientów, dbają o ich wizerunek na wielu płaszczyznach. Obsługa spółek jest kompleksowa, dzięki czemu są one przygotowywane do spotkań z inwestorami i do debiutów giełdowych. Dzięki agencjom komunikacji zintegrowanej inwestorzy mają zagwarantowaną dystrybucję informacji w mediach elektronicznych, opracowanie dokumentów korporacyjnych i rejestrowych.

Pozostałe zadania agencji komunikacji zintegrowanej w tematyce IR to:

- kształtowanie polityki informacyjnej,

- zarządzanie relacjami z uczestnikami rynku kapitałowego,

- zarządzanie relacjami z grupami docelowymi tj. akcjonariuszami, potencjonalnymi inwestorami, analitykami  oraz dziennikarzami,

- wspieranie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Kompleksowa obsługa spółek, kładąca nacisk na relacje inwestorskie nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w momentach kryzysowych – zarówno dotyczących całej giełdy jak i poszczególnej spółki (kryzys wizerunkowy, ekonomiczny itp.). Właśnie w takich sytuacjach relacje inwestorskie stanowią doskonałą wskazówkę w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Często w spółce nie ma odpowiednio przygotowanych osób, które mogą zapobiec momentom kryzysowym, a rzetelnie przygotowana i  przeprowadzona komunikacja z inwestorami może zaprocentować łagodnym rozwiązaniem problemów.

Aby wybrać odpowiednią firmę oferującą obsługę i wsparcie  spółek giełdowych , powinna ona świadczyć usługi w tzw. pakiecie full service, co daje pewność linearnej i spójnej polityki odpowiedniego kreowania  relacji inwestorskich, budowania silnej pozycji spółki na rynku oraz daje gwarancję  rzetelnie spełnionego obowiązku informacyjnego.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Tematyka relacji inwestorskich dotyczy każdej spółki, która stara się o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz takiej, której wyemitowane papiery są przedmiotem takiego obrotu. Do działań z zakresu IR zobowiązuje je tzw. obowiązek informacyjny.

Obowiązek informacyjny spółki publicznej to nakaz publikacji wszelkich informacji, które – po upublicznieniu – mogłyby znacząco wpłynąć na kursy rynkowe wyemitowanych przez nie papierów wartościowych. Zakres danych oraz sposób ich przekazywania regulują szczegółowo przepisy prawne. Obowiązki informacyjne, a patrząc dalej, sekcja IR stanowią więc niezbędny element pracy każdej spółki giełdowej.

Obowiązek prawny jest najważniejszym, choć nie jedynym czynnikiem przemawiającym za wprowadzeniem do działalności firmy systemu relacji inwestorskich. Cechą zauważalną na giełdzie jest fakt, iż odpowiedni sposób prezentacji spółki, jej wyników, zarządu itp. w znacznym stopniu wpływa na decyzje podejmowane przez samego inwestora. Skuteczny IR jest równoznaczny z łatwą i przede wszystkim rzetelną wyceną emitenta przez rynek. Automatycznie przedkłada się to na możliwość efektywniejszego pozyskiwania kapitału przez giełdę.

Szczególną trudnością w spełnianiu obowiązku informacyjnego jest nadmiar danych w sieci oraz tzw. „szum informacyjny”. By odnaleźć się w tym natłoku sekcja IR winna rozróżnić odbiorców tak, by każdy znalazł takie informacje, których oczekuje. Tym sposobem w odpowiednio rozplanowanym systemie potrzebne dane znajdzie zarówno inwestor instytucjonalny jak i indywidualny, podobnie media czy analitycy. Jakość danych  oraz ich forma stanowią bowiem istotne kryterium oceny spółki. W świecie finansów informacja jest najcenniejszą wartością. Dzięki odpowiednio zanalizowanym danym spółka wyciąga odpowiednie wnioski, a to z kolei gwarantuje zysk.

MĄDRA INWESTYCJA

Stan polskiego rynku wskazuje więc na potrzebę wprowadzenia agencji zajmujących się relacjami inwestorskimi. Przed spółkami, a zwłaszcza przed sekcjami IR spółek, stoi wiele wyzwań. Warto pamiętać, że rynek ceni sobie spółki nowoczesne, otwarte i transparentne. Polityka informacyjna powinna stać się priorytetem wśród zarządów spółek. Aby poprawić wizerunek firmy wśród otoczenia inwestorskiego winno się wykorzystywać nowatorskie pomysły i nowoczesne kanały komunikacyjne.

Takim kanałem jest Internet, który daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z niemal nieograniczonym kręgiem odbiorców. Dzięki temu możliwe jest analizowanie i aktualizowanie informacji oraz szybkie reakcje na wszelkiego typu niekorzystne zdarzenia.  Każda spółka notowana na giełdzie powinna posiadać na stronie internetowej zakładkę dotyczącą relacji inwestorskich. Sekcja IR to miejsce, które daje możliwość lepszego kontaktu z inwestorami oraz analitykami. Relacje inwestorskie są więc opłacalną inwestycją i szansą na sukces na rynku kapitałowym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena