Podatki od dochodów przy wynajmie i dzierżawie. Formy opodatkowanie. Jak i kiedy płacić. Jak się rozliczać z urzędem skarbowym.  Tego dowiesz się z krótkiego poradnika.

Data dodania: 2011-08-18

Wyświetleń: 2242

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU lub DZIERŻAWY dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

1. Od dochodu z najmu/dzierżawy płaci się podatek dochodowy według zasad ogólnych.

2. Przychodem jest umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu umowy najmu (dzierżawy). Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.

3. Do przychodu nie zalicza się ponoszonych przez najemcę wydatków związanych z przedmiotem najmu (np. czynsz dla spółdzielni, abonament za RTV, telefon, wodę, energię elektryczną, gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

4. Przychód z tytułu najmu/dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzyma się pieniądze.
Przykład. W styczniu podpisano umowę najmu mieszkania. Wg umowy, najemca ma płacić czynsz co miesiąc. Najemca spóźnił się jednak z zapłatą i pierwszy czynsz zapłacił w lipcu. W okresie od stycznia do czerwca nie ma obowiązku zapłaty podatku mimo, że przez ten okres mieszkanie było wynajmowane.

5. Kiedy przedmiot najmu/dzierżawy należy do majątku wspólnego małżonków, to każdy z małżonków rozlicza dochody z najmu odrębnie, proporcjonalnie do udziału w zysku.

6. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, to uzyskane dochody z najmu lub dzierżawy rzeczy które należą do majątku wspólnego mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków.
Aby podatek mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego dochodu z najmu lub dzierżawy.
Oświadczenie to składa się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu lub dzierżawy.

7. Dochody z najmu/dzierżawy można opodatkować na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (nie ma możliwości wyboru 19% stawki podatku ) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
- Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatek płaci się od dochodu, tj. różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem z najmu/dzierżawy a kosztami jego uzyskania.
- Przy opodatkowaniu ryczałtem, koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość podatku - obliczamy go od faktycznie otrzymanego przychodu.

8. Aby ustalić dochód, trzeba od przychodów z najmu/dzierżawy odjąć wydatki (np. koszty remontów, ubezpieczenie lokalu). Wydatki muszą być ponoszone przez wynajmującego a nie przez najemcę.
Np. jeśli z umowy najmu wynika, że najemca będzie opłacał czynsz do spółdzielni, to tej kwoty nie uwzględnia się ani jako przychód, ani jako koszt.  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane.

9. Zaliczki miesięczne, za okres od stycznia do listopada, wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, wpłaca się do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji.

10. Po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego składa się zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT- 36).
 
11. Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Warunkiem takiego opodatkowania dochodów z najmu/dzierżawy jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy do urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego lub nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy przychód z najmu/dzierżawy lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód otrzymano w grudniu.

12. Kwota podatku należnego zależy od wielkości przychodu, którego nie można pomniejszać o żadne koszty. Obowiązuje jedna stawka ryczałtu, nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów,

13. Ryczałt wpłaca się co miesiąc do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji.

14. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego składa się zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28).

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena