W ostatnim czasie dość często zdarza się, że na kierowców kontrolowanych na drodze nakładany jest mandat karny, a wobec przedsiębiorcy wszczynane jest postępowanie administracyjne. Jak więc ma postępować pracodawca by uniknąć postępowania administracyjnego? Co wpływa na mandat nakładany na drodze?

Data dodania: 2010-05-27

Wyświetleń: 2575

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W ostatnim czasie dość często zdarza się, że na kierowców kontrolowanych na drodze nakładany jest mandat karny, a wobec przedsiębiorcy wszczynane jest postępowanie administracyjne. Jak więc ma postępować pracodawca by uniknąć postępowania administracyjnego? Co wpływa na mandat nakładany na drodze?

Na początek powinniśmy pamiętać, że mandat karny nakłada się za samo powstanie naruszenia bez względu na jego przyczynę. Oczywiście kierowca dopuszczając się wykroczenia ma wpływ bezpośredni na taką sytuację, ponieważ może w odpowiednim momencie wskazać zdarzenie, które było nie przewidziane, a miało wpływ na to wykroczenie. W tym wypadku zastosowanie będzie miał art.12 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z 15 marca 2006 r.

„Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój".

Pamiętajmy jednak, że opis powodów powstania wykroczenia, na wykresówce lub wydruku z tachografu cyfrowego, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Organ kontrolny może nałożyć w dalszym ciągu mandat karny, co nie oznacza, że może również odstąpić od wymierzenia kary. Jak więc mamy postępować?


Pierwszy element - kierowca
Jak już wspomnieliśmy na wstępie kierowca jako pierwszy jest poddawany kontroli i bezpośrednio ma wpływ na dalszy jej przebieg i późniejsze skutki. Przede wszystkim przesłuchanie kierowcy ma duże znaczenie, to co powie i jak zezna do protokołu kontroli.
Kierowca bezwzględnie powinien zeznać, że:

* został przez szefa przeszkolony w zakresie obowiązujących norm prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków, oraz zobowiązany do ich przestrzegania,
* naruszenia których się dopuścił popełnił nieświadomie i było to spowodowane nieuwagą,
* pracodawca nie zezwala na odstępstwa w zakresie przekraczania norm prowadzenia pojazdu i skracania wymaganych odpoczynków oraz sprawuje należyty nadzór nad ich przestrzeganiem


Drugi element - rodzaj i ilość powstałych wykroczeń
Niewątpliwie ważny element, który ma wpływ na ewentualne wszczęcie postępowania wobec przedsiębiorcy. Pamiętajmy więc, że naruszenia nie mogą być rażące i wielokrotne. Zbyt wiele przekroczeń czasu jazdy ciągłej lub wykroczeń dotyczących skracania odpoczynków dziennych, nie uchroni nas przed postępowaniem administracyjnym. Również wykroczenia rażące, np. przekroczenie jazdy ciągłej o 3 godziny bez podania powodu lub skrócenie odpoczynku dziennego do 5 godzin.

Te elementy wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze i powodują wniesienie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy. Ważnym elementem w tych wpadkach będą prawidłowe wyjaśnienia kierowcy na rewersie wykresówki bądź na wydruku z tachografu cyfrowego. Pamiętajmy o podaniu podstawy prawnej przed takim opisem - art.12 WE 561/2006. Przykładowe opisy i zastosowanie art.12 znajdziecie Państwo w naszych autorskich materiałach szkoleniowych w dziale "Do pobrania".

Podsumowanie
Zakładając to, że kierowca zezna podczas kontroli tak jak to zostało podane w pierwszym punkcie i wykroczenia których się dopuścił nie są rażące, wielokrotne i nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym wówczas organ kontrolny może odstąpić od wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy na podstawie art. 92a ust.4 ustawy o transporcie drogowym, ponieważ przedsiębiorca nie miał wpływu na powstałe naruszenia. W tym wypadku mandat karny zostanie nałożony jedynie na kierowcę, jeżeli oczywiście okoliczności na to wskazują. Niewątpliwie takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy i nie obciąża znacząco jego finansów.

Niemniej jednak pamiętajmy, że gdy zastosujemy wszystkie powyższe elementy, a mimo to sprawa trafi do sądu, to mamy większe szanse na pozytywne jej zakończenie. Łatwiej nam będzie udowodnić, że nie mieliśmy wpływu na powstanie naruszeń ponieważ zdarzeń tych nie mogliśmy przewidzieć. Należy zatem w trakcie postępowania udowodnić, że wykroczenia powstały z winy kierowcy a nie przedsiębiorcy. Doskonałym dowodem może okazać się sam protokół kontroli, który powinien zawierać zeznania kierowcy podane w pierwszym elemencie. Drugim dowodem mogą być prawidłowe opisy na wykresówkach i wydrukach cyfrowych.
Pamiętajmy w trakcie postępowania, że organ rozstrzygający nie może zaniechać poczynienia prawidłowych i logicznych ustaleń opartych na dowodach przeprowadzonych zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego, a przytoczone powyżej fakty muszą być uznane jako dowód w sprawie.

Autor: Grzegorz Jankowski

Licencja: Creative Commons
0 Ocena