Działka budowlana to wydzielona część terenu, która jest przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Data dodania: 2010-01-20

Wyświetleń: 11273

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Aby zdefiniować pojęcie działka budowlana najlepiej zajrzeć do Ustawy „Prawo budowlane” , która wprawdzie nie zdefiniowała terminu działka budowlana, ale określa czym jest „teren budowlany” oraz definiuje pojęcie „nieruchomości na cele budowlane”. Według artykułu 3 pkt 10 „terenem budowlanym” określa się przestrzeń, na jakiej odbywają się roboty budowlane włączając teren, który zajmują urządzenia stanowiące zaplecze budowy. Działka budowlana ma również swoją potoczną definicję, powszechnie działka budowlana to teren, na którym osoba będąca właścicielem ma prawo zabudować np. domem jednorodzinnym, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

Rozszerzoną definicję działki budowlanej zawiera rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. określające warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 140 z późniejszymi zmianami). Według powyższego rozporządzenia paragraf 3 definiuje, że działka budowlana to wydzielona część terenu, która jest przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Organem odpowiedzialnym za sporządzenia i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest gmina, również gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co istotne przy zakupie działki budowlanej informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu są powszechnie i bezpłatnie dostępne. Umożliwia to kupującym podjęcie świadomych decyzji kupna działki, po zapoznaniu się z planem miejscowym dostępnym w wydziale architektury.

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) pozwolenia na budowę mogą być wydawane tym, którzy spełniają poniższych kryteria:

- złożyli wniosek o pozwolenie na budowę w terminie, gdy obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy przepisy tego wymagają

- jeśli właściciel działki wykaże prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub wynika to z zobowiązania, które uprawnia do przeprowadzenia prac budowlanych. Aby uprościć procedury budowlane MRRiB opracowało zmianę Prawa budowlanego, dzięki której inwestorzy ubiegający się o wydanie pozwolenia na budowę, będą mogli to uczynić składając tylko oświadczenie, że mają prawo do dysponowania nieruchomością. Taka procedura skraca znacząco początkowy etap inwestycji wymagający do tej pory czasochłonnego kompletowania całej listy zaświadczeń, dokumentów i pozwoleń, co przedłużało proces uzyskania pozwolenia na budowę do minimum kilku miesięcy.


Działka budowlana to pierwszy duży krok do budowy domu. Część osób planujących budowę domu ma już działkę budowlaną (Ci muszą dostosować projekt do charakteru posiadanej działki), ale większość rozpoczyna od znalezienia odpowiedniej działki. Najlepszym rozwiązaniem jest kupno działki budowlanej idealnie pasującej do wybranego projektu domu.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena