Zadania logistyki: koordynacja przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych do konsumentów minimalizacja kosztów przepływu podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta Funkcjonalne wyodrębnienie systemu logistycznego to: faza zaopatrzenia faza produkcji faza dystry...

Data dodania: 2007-06-22

Wyświetleń: 12370

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zadania logistyki:
koordynacja przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych do konsumentów
minimalizacja kosztów przepływu
podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta

Funkcjonalne wyodrębnienie systemu logistycznego to:
faza zaopatrzenia
faza produkcji
faza dystrybucji

Do podstawowych sfer systemu logistycznego zaliczamy:
sfera przepływów fizycznych
sfera regulacji

Do podstawowych czynności mikrologistycznych zaliczamy:
standaryzacja
transport
zarządzanie zapasami
opracowanie zamówień
logistyka

Do pomocniczych czynności mikrologistycznych zaliczamy:
składowanie albo magazynowanie
manipulacja materiałowa-przeładowywanie towarów
zakupy
opakowania ochronne
współpraca z produkcją
utrzymanie systemu informacyjnego

W systemie metalogistycznym wyróżniamy 3 podsystemy:
podsystem fizycznego zaopatrzenia
podsystem przedsiębiorstwa produkcyjnego
podsystem fizycznej dystrybucji

Klasyfikacja kanałów logistyczny
1 Stopień złożoności procesów przepływu:
proste
wielościeżkowe
złożone
2 Specyfikacja produkcji i dystrybucji:
analityczne
syntetyczne
mieszane

W ramach systemu makrologistycznego wyróżniamy 4 podsystemy:
a)sektor produkcyjny
b)sektor pozaprodukcyjny
c)konsumenci indywidualni
d)handel


Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie:
nieformalna
formalna
serniformalna

Czynniki sprzyjające centralizacji zarządzania logistycznego:
a)dogodność kontroli kosztów logistycznych
b)łatwość kontroli wykonywania zadań logistycznych
c)ułatwienie procesu podejmowania decyzji
d)możliwość wykorzystania skali produkcji lub obrotów
e)lepsze wykorzystanie skali produkcji lub obrotów
f)wyższy poziom obsługi klienta
g)dogodniejsze związki strategiczne kooperacyjne
h)możliwość ograniczania rozmiarów firmy
i)lepsze wykorzystywanie potencjału ludzkiego w zarządzaniu procesami log.

Czynniki sprzyjające decentralizacji procesem sprzyjania logistycznego:
a)zwiększone możliwości reagowania na zmieniające się potrzeby rynku
b)zróżnicowanie klientów i konieczność indywidualizacji ich obsługi
c)zbliżenie się do klienta

Zadania kontrolingu strategicznego:
strategiczne planowanie
powiązanie planowania strategicznego z operatywnym
strategiczna kontrola i zarządzanie strategiczne

Zadania kontrolingu operatywnego:
sprecyzowanie i pomiar celów logistyki
ustalenie planów operacyjnych tak aby były one zgodne z innymi obszarami
bieżąca kontrola efektów i kosztów
przeprowadzenie analizy odchyleń w odniesieniu do kosztów log. i efektów

Czynniki kształtujące koszty logistyczne
a)rozmiar przedsiębiorstwa
b)stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktury zużywanych mater.
c)struktura produkcyjna i przebieg procesów fizycznego przepływu materiałów w przedsiębiorstwie
d)wielkość utrzymania zapasów
e)sytuacja finansowa

Konflikt celów – gdy poprzez osiągnięcie celu jednego z partnerów uniemożliwia osiągnięcie celu przez innego uczestnika kanału log.
Konflikt ról – gdy nie są zgodne wyobrażenia co do roli ,która powinna być spełniona przez instytucje w kanale log.
Konflikt władz – gdy podmiot gospodarczy na podstawie swojej pozycji może zmusić innych uczestników kanału log. do podjęcia decyzji, która w innych warunkach nie byłaby zaakceptowana
Konflikt informacyjny – gdy członkowie kanału logistycznego przy podejmowaniu decyzji korzystają z różnych źródeł informacji

Logistyczna obsługa klienta- zdolność systemu logistycznego do zaspokojenia potrzeb klienta pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody

Mierniki służące ocenie poziomu obsługi klienta:
długość cyklu realizacji zamówienia
natychmiastowa dostępność towarów
minimalna partia dostaw
dokładność w realizacji zamówienia
odsetek nie uszkodzonych towarów
elastyczność dostaw

Zapas- zbiór rzeczowych środków obrotowych gromadzonych w jednostce gospodarczej w celu zapewnienia ciągłości produkcji, sprzedaży usług

Przyczyny utrzymywania zapasów:
utrzymanie złożonego poziomu obsługi klienta
osiągnięcie korzyści w skali produkcji
zapewnienie ciągłości
osiągnięcie korzyści związanych z dużymi partiami w transporcie i zaopatrzeniu
ochrona przed zmianami cen i kursów walut
ochrona przed gwałtownym wahaniem popytu i podaży

Wysoki poziom zapasu może spowodować:
wyższe koszty finansowe
wyższe koszty składowania i utrzymania zapasów
wyższe koszty ubezpieczenia
zablokowanie alternatywnych możliwości inwestycyjnych

Zapas minimalizujemy gdy mamy do czynienia z popytem zależnym

W systemie zarządzania zapasami ważne są decyzje:
wybór pozycji materiałów, których zapasy powinny być utrzymywane
określenie wielkości zamówienia
wybór metod uzupełniania zapasów
ustalenie zapasu bezpieczeństwa

Licencja: Creative Commons
0 Ocena