Artykuł ma ułatwić wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jeżeli chcesz mieć wysoką emeryturę, poznaj  ważne kryteria jakimi trzeba się kierować przy wyborze funduszu emerytalnego.

Data dodania: 2009-08-07

Wyświetleń: 2247

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego to jedna z najważniejszych decyzji inwestycyjnych w życiu. Dobry Fundusz Emerytalny pozwoli na skuteczne pomnażanie kapitału, ponadprzeciętne zyski oraz bezpieczeństwo finansowe.
Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze OFE? Jak podjąć przemyślaną decyzję? Co zrobić, żeby wybór funduszu nie przypominał nam totolotka? Odpowiedź wydaje się prosta. Trzeba przeprowadzić analizę Otwartych Funduszy Emerytalnych. Nie jest to jednak takie łatwe zadanie.
Analizę funduszu przeprowadzamy poprzez analizę retrospektywną (analiza przeszłości) oraz analizę projekcyjną, czyli to, jak fundusz najprawdopodobniej będzie się zachowywał w przyszłości.
Przeprowadzając analizę retrospektywną bierzemy pod uwagę:
Stopę zwrotu w długim horyzoncie czasu, najlepiej kilka lat bądź od początku działalności Otwartego Funduszu Emerytalnego. Analiza wyników OFE według kryterium rocznej stopy zwrotu jest błędem, który może stanowić fałszywy oręż w rękach nieuczciwych akwizytorów.
Analiza hot hend, czyli analiza efektu dobrej passy. Efekt ten zakłada, że fundusz, który osiągnął w pewnym okresie czasu stopę zwrotu wyższą niż obliczona mediana zwrotów wszystkich funduszy za ten okres, będzie kontynuował swoje wyniki w następnych okresach. Trwałość wyników osiąganych przez fundusze ma duże znaczenie dla przyszłych emerytów.
Współczynnik beta jest miarą zmienności funduszu odniesioną do reszty rynku. Inaczej mówiąc jest to miara ryzyka związana z danym funduszem. Jest to współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu WIG. Jeżeli współczynnik beta danego funduszu jest większy niż 1 , to stopa zwrotu tego funduszu wzrasta (lub spada) w przybliżeniu o więcej, niż stopa zwrotu czynnika objaśniającego - indeksu giełdowego (jest to tzw. walor agresywny). Zatem należy ten walor posiadać w czasie dobrej koniunktury i nie należy go posiadać w czasie złej koniunktury. Jeżeli beta danego OFE jest ułamkiem z przedziału (0,1) , to stopa zwrotu tego funduszu wzrasta (lub spada) w przybliżeniu o mniej niż stopa zwrotu czynnika objaśniającego (jest to tzw. walor defensywny). Zatem tego funduszu nie należy posiadać w czasie dobrej koniunktury i można ewentualnie posiadać w czasie złej koniunktury. Jeżeli współczynnik beta danego funduszu jest liczbą ujemną, to stopa zwrotu tego funduszu spada (rośnie), gdy stopa zwrotu (zmian) indeksu wzrasta (spada). Zatem ten walor należy posiadać w czasie złej koniunktury i nie należy go posiadać w czasie koniunktury dobrej.
Analiza sytuacji kryzysowej, czyli to, jakie wyniki inwestycyjne osiągał Otwarty Fundusz Emerytalny w czasie giełdowej bessy.
Odchylenie standardowe jest to miara statystyczna, odzwierciedlająca stopień rozproszenia stóp zwrotu wokół średniej w zadanym okresie. W praktyce stosowana jest jako miara ryzyka. Zakłada się, że im odchylenie jest mniejsze tym fundusz zarządzany jest bezpieczniej (jego wyniki podlegają mniejszym wahaniom). Porównując dane dwóch funduszy należy brać pod uwagę zarówno stopę zwrotu jak i odchylenie od średniej. Jeżeli dwa fundusze przynoszą taki sam zysk, należy wybrać ten z mniejszym odchyleniem standardowym.
Po retrospekcji przeprowadzamy analizę projekcyjną. Przy analizie projekcyjnej należy wziąć pod uwagę
Kto zarządza funduszem, czy zarządzający aktywami miał wcześniej jakieś sukcesy inwestycyjne
Politykę inwestycyjną funduszu. Zarządzający aktywami OFE powinien zabiegać, aby w całym okresie inwestycyjnym, niezależnie od koniunktury giełdowej, portfel zachował taką strukturę, która zapewni maksymalną stopę zwrotu przy akceptowanym poziomie ryzyka. Jednym z możliwych sposobów dywersyfikacji części akcyjnej portfela jest zróżnicowanie wybranych grup akcji według kryterium faz ruchu ich cen. To oznacza, że w każdym czasie w portfelu powinny znajdować się akcje spółek, których kursy są w różnych fazach ruchu. Zarządzający, przewidując dobrą koniunkturę dla grupy wybranych spółek w przyszłości, powinien rozpocząć ich akumulację odpowiednio wcześniej, kiedy nie są jeszcze doceniane przez “rynek”. Tylko wówczas może kupić je po atrakcyjnie niskich cenach. Jednocześnie powinien zmniejszać udział tych spółek w portfelu, które ciesząc się powszechnie dobrą opinią uczestników rynku przeżywają silne wzrosty swoich kursów. Taka strategia zapewni mu zamykanie pozycji po atrakcyjnie wysokich cenach.
Strukturę portfela inwestycyjnego czyli to czy portfel inwestycyjny jest dostosowany do obecnej sytuacji makroekonomicznej.
Wybierając bądź zmieniając OFE powinniśmy wybrać ten fundusz który osiągnął wysoką stopę zwrotu w długim okresie czasu, który w czasie trwającej bessy tracił najmniej, którego strategia inwestycyjna przewiduje osiąganie wysokich zysków przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Należy unikać „dużych” funduszy emerytalnych atrakcyjniejsze są fundusze małe i średniej wielkości. Jeżeli fundusz emerytalny, którego jesteś członkiem nie spełnia tych podstawowych kryteriów to zastanów się nad jego zmianą (opłata za alokację, pobierana przez fundusze, to tylko zabieg marketingowy nie mający większego wpływu na przyszłe świadczenie emerytalne) . Formularz zmiany OFE znajdziesz tutaj.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena