W ramach umowy leasingowej jedna ze stron leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do korzystania z dobra materialnego.

Data dodania: 2009-07-20

Wyświetleń: 2420

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Leasing wywodzi się z języka angielskiego, „tease” oznacza najem, dzierżawę.

Leasing jest umownym stosunkiem cywilno-prawnym. W ramach umowy leasingowej jedna ze stron leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do korzystania z dobra materialnego. Umowa taka jest udzielana na czas określony i zależy w zasadzie od stron, z małym wyjątkiem w leasingu operacyjnym okres ten jest uzależniony od przepisów podatkowych, które wskazują minimalny czas trwania takiej umowy, wpływ na ten fakt ma przedmiot umowy oraz jaki jest okres amortyzacji dla celów podatkowych. Celem umowy leasingowej jest nie tylko najem, dzierżawa dobra materialnego, ale również po wygaśnięciu takiej umowy możliwość jego nabycia.Dwa podmioty w umowie leasingowej:

Pierwszym podmiotem leasingu jest leasingodawca czyli osoba finansująca jest to właściciel przedmiotu, który daje przedmiot w odpłatne użytkowanie na określonych warunkach w określonym czasie. Leasingodawcami są najczęściej wyspecjalizowane firmy zajmujące się działalnością w tym zakresie. Często jest to spółka utworzona przez instytucję bankową.

Drugim podmiotem jest lisingobiorca czyli osoba korzystająca jest to podmiot gospodarczy bądź osoba fizyczna posiadająca odpowiednią zdolność kredytową, która użytkuje przedmiot leasingu.Co może być przedmiotem umowy leasingowej ?

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz lub prawo majątkowe. Zgodnie z przepisami o rachunkowości przedmiot taki musi posiadać minimalną wartość 3 500 zł.

Tak więc przedmiotem może być ruchomość bądź nieruchomość, leasing dóbr konsumpcyjnych trwałego użytkowania,Zabezpieczenie umowy leasingowej:

Dochody brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy powinny pokrywać wartość udzielonego kredytu w ramach umowy leasingowej. Gdy dochód jest zbyt niski można przedstawić poręczyciela. Zabezpieczeniem prawnym jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawarciu umowy. Poręczeniem może być zastaw na rzeczy osoby trzeciej czyli mamy tutaj na myśli poręczyciela lub też hipoteka na nieruchomość osoby trzeciej.Rodzaje leasingu:

Ze względu na liczbę stron w transakcji wyróżniamy:

- leasing bezpośredni – producent zawiera bezpośrednio z użytkownikiem umowę leasingową

- leasing pośredni – w transakcji występują więcej niż dwie strony, dodatkowo pojawia się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe.Uwzględniając przedmiot umowy leasingowej rozpatrujemy:

- leasing finansowy – przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie własności przedmiotu po wygaśnięciu umowy leasingu. Leasingobiorca ponosi wszelkie koszty dotyczące utrzymania, ubezpieczenia dobra. Leasing finansowy trwa zazwyczaj od 3 do 10 lat.

- leasing operacyjny – przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingodawca ponosi wszelkie koszty utrzymania, ubezpieczenia dobra. Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu dobra inwestycyjnego w użytkowanie leasingobiorcy. Czas ten zazwyczaj jest krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena