Zwołanie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stwarza to warunek corocznego zwoływania zebrań. Zgodnie z tekstem ustawy zwołanie musi się odbyć w trakcie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego.

W trakcie jego trwania zatwierdza się między innymi sprawozdanie za poprzedni rok akcyjny. Podejmowane są kolejne decyzje co do dalszej działalności spółki z o.o.

Warto tu wprowadzić wątek spółki kapitałowej, a dokładnie czym ona tak naprawdę jest. Spółka kapitałowa jest to forma organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana jest w zarządzaniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Klasycznymi cechami dla budowy spółki kapitałowej jest osobność prawna, brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W polskim prawie wyróżnia się także spółki osobowe.

Rok akcyjny najczęściej trwa tyle co rok kalendarzowy zatem zgromadzenia wspólników odbywają się zazwyczaj na początku roku. Można jednak w treści umowy zawieraną podczas gdy zakładana jest spółka z o.o. skrócić dany termin.   Decydują one o najważniejszych decyzjach podejmowanych w związku z działaniem spółki z o.o. Nowa uchwała może zostać zatwierdzona bez obecności wszystkich wspólników jednak każdy z nich musi wcześniej wyrazić ową zgodę na piśmie. Co warto zauważyć uchwały dotyczą tylko osobistych spraw spółki z o.o. Nie dotyczą one osób zewnętrznych.

Prawa jakie posiadają wspólnicy

Wspólnicy mogą wnosić zmiany w zakresie zatwierdzenie sprawozdania przygotowanego przez zarząd spółki, przeniesienia siedziby spółki z o.o za granicę, połączenia oraz rozwiązania spólki. Spółka z o.o. wnosi umowę w której mogą zostać zapisane dodatkowe funkcje wspólników. Mogą oni wyznaczać swoich pełnomocników, którzy będą ich zastępować oraz głosować w czasie zebrania w ich imieniu. Takie rozwiązanie bezwzględnie musi być zapisane i zaksięgowane w protokole.  Dodać trzeba, że takim pełnomocnikiem nie może zostać pracownik danej spółki z.o.o.

Przebieg głosowania

Standardowe głosowania odbywają się w sposób jawny. Kontrastujące głosowania tworzy się tylko w skrajnych przypadkach. Uchwała wchodzi w życie spółka z o.o. tylko po uzyskaniu większości głosów. Taka zatwierdzona uchwała powinna zostać wpisana do protokołu oraz każdy z wspólników powinien zostawić swój podpis pod daną uchwałą.

Licencja: Copyright - zastrzeżona