CBOS w ramach swojego badania “Opinie o opiece zdrowotnej” przedstawił szereg interesujących wniosków opartych na wynikach badań opinii publicznej.

Data dodania: 2009-08-26

Wyświetleń: 1734

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondę ponad jedna trzecia badanych (36%) korzystała z usług medycznych tylko w ramach ubezpieczenia (NFZ). Niewielki odsetek respondentów (7%) leczył si wyłcznie prywatnie. Najbardziej popularną strategią (44% wskazań) było korzystanie zarówno z usług oferowanych w ramach ubezpieczenia, jak i  opłacanych z własnej kieszeni. Od 2005 roku wyraźnie zmniejszył się odsetek osób korzystajcych tylko ze świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia, jednoczenie że wzrosła liczba tych, które łączą też świadczenia z ofertą prywatną.

Podobny wskaźnik obliczono również dla wyników badania przeprowadzonego w 2007 roku2. Ponieważ został on utworzony nieco inn metod, nie podajemy jego wartoci w tabeli, niemniej warto podkreśić że uzyskane wówczas wyniki wpisuj się w kierunek zmian wyrażających się we  wzroście czestości korzystania zarówno ze świadczeń w ramach ubezpieczenia, jak i z usług oferowanych prywatnie, a spadku popularności leczenia wyłącznie w ramach NFZ.

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

W ostatnim półroczu ze świadczeń zdrowotnych częściej korzystały kobiety niż mężczyźni. Ponadto zauważalnie częściej byli to respondenci z największych aglomeracji miejskich, a także badanie z wyższym wykształceniem, najlepiej zarabiający. Dodatkowo można zauważyć, że mieszkańcy wsi i mniejszych miast częściej korzystali tylko z usług dostępnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W miejscowościach liczących co najmniej 20 tys. ludności przeważa łączenie tych świadczeń z oferowanymi prywatnie. Jeśli chodzi o  korzystanie z oferty wyłącznie prywatnej, jest ono relatywnie najbardziej popularne w największych aglomeracjach miejskich, a także wśród osób z wyższym wykształceniem oraz ankietowanych, którzy zadeklarowali dochody powżyej 1500 zł per capita w gospodarstwie domowym.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Polacy korzystali przede wszystkim z usług lekarza ogólnego (73% w ramach ubezpieczenia, 12% prywatnie), rzadziej – lekarza specjalisty (38% w ramach NFZ, 25% prywatnie) i laboratorium analitycznego (odpowiednio: 38% i 15%). Z niemal wszystkich usług oferowanych prywatnie respondenci korzystali rzadziej niż ze świadczeń w ramach ubezpieczenia. Wyjątek stanowią wizyty u stomatologa lub protetyka, u których ponad jedna trzecia badanych (34%) leczyła się na własny koszt, a ponad jedna czwarta (28%) – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystanie z wymienionych świadczeń zdrowotnych

Wkrótce: Jak często Polacy korzystają z usług medycznych?

Źródło: CBOP. Raport “OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ”.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena