Artykuły

post

Podatek CIT

Podmiotowy zakres podatku CIT jest nieco szerszy, niż wskazywałaby na to jego nazwa, bowiem w myśl art.1 ustawy, oprócz osób prawnych obejmuje on także osiągające dochody jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej.

post

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

post

Podatek od spadków i darowizn

W polskim systemie fiskalnym z nabyciem spadku bądź z uzyskaniem darowizny wiąże się obowiązek zapłaty stosownego podatku. Kwe­stie te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.