Z procedurą zamówień publicznych spotykają się zarówno organy administracyjne, jak i organizacje pozarządowe, instytucje realizujące projekty i oczywiście przedsiębiorcy. Przede wszystkim takie wyłanianie podwykonawców czy też nabywanie towarów pozwala im sprawnie funkcjonować, a także zapewnia pewnego rodzaju przejrzystość. 

Data dodania: 2020-03-25

Wyświetleń: 730

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czym jest zamówienie publiczne?

W dużym skrócie wież instytucje publiczne nie mają dowolności w wyborze usługodawców czy wykonawców, z same zamówienia muszą być poprzedzone odpowiednim postępowaniem przetargowym.

  1. Formalności przede wszystkim
  2. Ważne aspekty zamówień publicznych
  3. Jakie są tryby udzielenia zamówienia publicznego?

Formalności przede wszystkim

Każdy z etapów postępowania jest dość mocno sformalizowany. Rozpoczyna się wystawieniem ogłoszenia, a kończy na podpisaniu umowy. Poza tym na każdym niemal etapie każdy z potencjalnych wykonawców ma prawo odwołać się. Z jednej strony chroni to interes każdej z firm, a z drugiej, skutkuje przewlekłością postępowania. Same zamówienia publiczne są regulowane w art. 2 ust. 13 Ustawy. To odpłatna umowa, która jest zawierana między zamawiającym a wykonawcą. Najczęściej dotyczyć będzie usług, dostaw, robót budowlanych.

Ważne aspekty zamówień publicznych

Oczywiście instytucja, która udziela zamówienia publicznego, musi mieć na ten cel przygotowane środki finansowe. Poza tym określa się zasady. Spośród najważniejszych należy zasada uczciwej konkurencji, która ma zagwarantować poszanowanie interesów wszystkich wykonawców, którzy biorą udział w przetargu, i ich równość. Poza tym, organizując zamówienia publiczne, trzeba zachować zasadę bezstronności i obiektywizmu. Nie mogą się wśród podmiotów zainteresowanych pojawić te, które są w jakiś sposób związane z instytucją zamawiającą. Trzeba również zachować jawności i wszystkie informacje oraz dokumenty muszą być dostępne dla każdego.

Jakie są tryby udzielenia zamówienia publicznego?

Sam proces zamówienia może być przeprowadzany w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Są one stosowane niezależnie od wartości czy rodzaju zamówienia. Szczegółowe warunki zamówienie są uregulowane natomiast w tzw. SIWZ. W prawie dopuszczalne są również inne tryby wyłaniana podwykonawców. Mogą to być negocjacje z ogłoszeniem. Po rozmowie z wykonawcami składają oni wynegocjowane oferty. Musi być ich co najmniej pięciu, a w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza progu unijnego – wystarczy trzech. Taki tryb stosuje się w momencie, gdy przetarg lub dialog konkurencyjny, które zostały wcześniej przeprowadzone, nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, a same warunki się nie zmieniły. Powodzeniem cieszą się także zamówienia z wolnej ręki. Wówczas negocjacje są prowadzone z jednym wykonawcą. Jeszcze inną formą współpracy jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena