Nie wszystkie inwestycje polegające na budowie obiektów albo wykonaniu prac budowlanych  wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie do właściwego organu.

Oznacza to, że w danym przypadku należy do właściwego organu wysłać zgłoszenie o zamiarze wykonania określonego obiektu lub prac..

W zgłoszeniu należy określić:

- rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych,

- termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,

b) szkice lub rysunki (jeżeli jest to potrzebne),

c)  pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

d)  projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji - wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia,

Organ może wezwać nas do uzupełnienia zgłoszenia (w drodze postanowienia) pod rygorem wniesienia sprzeciwu.

UWAGA!!! Zgłoszenie należy wnieś przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Do prac można przystąpić po upływie 30 dni od dania doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

c)  zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

Licencja: Creative Commons