Generalnie postanowienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości odnośnie umów o budowę powinno się stosować oddzielnie do pojedynczych umów o budowę. W niektórych jednak przypadkach standardy zalecają łączenie kilku umów i traktowanie ich jako jednego kontraktu lub rozdzielenie elementów jednej umowy.

Data dodania: 2010-12-08

Wyświetleń: 2714

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podstawowym celem takich rozwiązań jest lepsze oddanie rzeczywistej treści ekonomicznej zawartych transakcji.

Regulacje odnośnie łączenia i dzielenia umów o budowę są istotne ze względu na to, iż sposób ich ujmowania (razem lub osobno) ma wpływ na rentowność poszczególnych kontraktów, a stosowanie jednolitych zasad ma zapewnić zgodność z zasadą porównywalności sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze Standardem składniki aktywów zawarte w umowie powinny być traktowane jako osobna umowa o budowę, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a)    zostały przedłożone odrębne oferty dla każdego składnika aktywów,

b)    każdy ze składników aktywów był przedmiotem oddzielnych negocjacji, a wykonawca i zamawiający mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia każdej z części umowy odnoszącej się do poszczególnych aktywów, oraz

c)    można określić koszty i przychody odnoszące się do każdego ze składników aktywów.

Z kolei grupa umów, z jednym lub wieloma zamawiającymi, powinna być ujmowana łącznie jako pojedyncza umowa, jeżeli:

a)    grupa umów jest negocjowana jako pojedynczy pakiet,

b)    umowy są tak bardzo powiązane ze sobą, że w rzeczywistości są one częścią pojedynczego projektu z jedną dla całego pakietu marżą zysku, oraz

c)    umowy są realizowane jednocześnie lub w ciągłej sekwencji.

Dodatkowo specyfika umów o budowę, do których często dołączane są aneksy poszerzające zakres prac i/lub zmieniające parametry techniczne wykonania robót, wymaga również jasnego określenia, kiedy aneks powinien być traktowany jako część jednej umowy, a kiedy jako odrębne kontrakty. W sytuacji, w której umowa zawiera opcję na budowę dodatkowego składnika aktywów lub może być uzupełniana dla włączenia do niej budowy dodatkowego składnika Standard zaleca, aby ta budowa była traktowana jako odrębna umowa o budowę, jeżeli:

a)    dany składnik aktywów różni się znacząco pod względem projektowym, technologicznym, lub ze względna jego funkcję użytkową od składnika aktywów lub grupy aktywów będących przedmiotem pierwotnej umowy, lub

b)    cena za wykonanie tego składnika aktywów jest ustalana bez odniesienia do pierwotnej ceny umowy.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena