Kuchenki induk­cyjne wyko­rzys­tują dzi­ałanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego. Właśnie to odd­zi­ały­wanie uważane jest przez scep­tyków i prze­ci­wników przy­go­towywa­nia potraw na indukcji za najwięk­szą jego wadę. Czy słusznie?

Data dodania: 2014-02-10

Wyświetleń: 18990

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czy gotowanie indukcyjne ma wpływ na zdrowie?

Dom pod napięciem

Codzi­en­nie otaczamy się mnóst­wem urządzeń, które wyt­warzają pola elek­tryczne, mag­ne­ty­czne i elek­tro­mag­ne­ty­czne. Sprzęt RTV, pralki, tele­fony komórkowe, kom­put­ery i urządzenia AGD. Zatem nie tylko gotowanie na kuchni induk­cyjnej wiąże się z naraże­niem na promieniowanie. Cały czas uży­wamy udo­god­nień, które wyko­rzys­tują takie promieniowanie. Pole elek­tro­mag­ne­ty­cznie nigdy nie jest obo­jętne dla orga­nizmu człowieka. Najczęś­ciej może pog­a­rszać samopoczu­cie. Jed­nak aby reakcja na fale elek­tro­mag­ne­ty­czne urosła do rangi patologii i spowodowała mniej lub bardziej poważną chorobę konieczny jest nieszczęśliwy zbieg kilku okoliczności:

  • duże natęże­nie pola elektromagnetycznego,
  • długi czas odd­zi­ały­wa­nia na organizm,
  • odległość człowieka od źródła pola.


Do tej pory do końca nie zbadano, jak długo musi trwać promieniowanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego, aby wywołało widoczne zmi­any chorobowe u człowieka. Niewiele wiadomo także o odporności na jego odd­zi­ały­wanie na ludzi starszych, chorych i dzieci. Doty­chczas określono jedynie wpływ bardzo sil­nych, sztucznych pól na orga­nizm ludzki. Ich skutki miały sze­roki zakres od  depresji po zatrzy­manie pracy serca.

Gotowanie induk­cyjne – szkodliwe czy nie?

W przy­padku gotowa­nia induk­cyjnego promieniowanie prawie w całości zamienia się na prądy wirowe w dnie fer­ro­mag­ne­ty­cznego gar­nka. W naczyniu  nie pojaw­iają się żadne pola elek­tro­mag­ne­ty­czne, bo wych­wytuje je mate­riał, z którego wyko­nany jest garnek indukcyjny. Co więcej, przy wyko­rzysty­wa­niu sprzętu AGD o niskim poziomie i/lub krótkotr­wałym promieniowaniem nie zaob­ser­wowano szkodli­wego wpływu na orga­nizm ludzki.

Według najnowszych badań i opinii pole mag­ne­ty­czne o częs­totli­wości prze­mysłowej może być szkodliwe dla zdrowia człowieka, jeśli ten jest narażony na jego dzi­ałanie reg­u­larnie w ciągu 8 godzin na dobę przez kilka lat. W związku z tym, aby kuchenka induk­cyjna była powo­dem pogorszenia naszego zdrowia musielibyśmy spędzać przy niej tyle samo czasu, co w pracy. Dobrze wiemy, że jest to fizy­cznie niemożliwe. Chyba, że przy­go­towu­jemy wys­tawny posiłek dla całego pułku wojska, a nawet to nie zdarza się codzi­en­nie. A zatem zakres częs­totli­wości pracy i moc urządzeń domowego użytku nie szkodzą człowiekowi. Zwłaszcza jeżeli, pod­czas gotowa­nia induk­cyjnego, urządze­nie jest użytkowane zgod­nie z instrukcją obsługi. W przy­padku płyty induk­cyjnej pole elek­tro­mag­ne­ty­czne dzi­ała tylko w niewielkiej (2–3 cm) przestrzeni ponad powierzch­nią pola grze­jnego i zamyka się najczęś­ciej w obrę­bie naczy­nia, w którym odbywa się gotowanie.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena