Mówiąc o przyłączach zwykle ma się na myśli: przyłącze gazowe, przyłącze elektryczne, przyłacze wodociągowe i kanalizacyjne. Podejmując czynności w celu realizacji poszczególnych przyłączy możemy sami załatwiać niezbędne formalności lub zlecić to firmom, które będą je wykonywały.

Proces wykonania przyłącza gazowego składa się z szeregu czynności.

W pierwszej kolejności składamy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Standartowy wniosek dotyczy odbioru gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10m3/h. 

Do wniosku należy dołączyć szkic zabudowy lub plan zabudowy określający usytuowanie obiektu, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Konieczne jest również wskazanie przewidywanego momentu zawarcia umowy o przyłączeniu do sieci gazowej.

Na tej podstawie w ciągu około 21 dni wydawane są warunki przyłączenia do sieci gazowej. Nastąpi to, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości, czyli jest to uzależnione od istnienia sieci gazowej w okolicy oraz od tego czy spółce będzie się opłacało wybudować nitkę sieci dla Twoich potrzeb.

Wydane warunki ważne są prze okres 1 roku. Po upływie tego okresu, jeżeli nie zostanie rozpoczęta inwestycja konieczne jest wystąpienie z nowym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Oczywiści może się zdarzyć, że zamiast otrzymać warunki przyłączenia do sieci gazowej dostaniemy informację, że takie przyłączenie nie jest możliwe. Wówczas możemy zrezygnować z gazu albo korzystać z butli gazowej albo zdecydować się na montaż zbiornika na gaz płynny.

 Dalszym etapem budowy przyłącza gazowego jest złożeni wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Warto zwrócić uwagę na następujące zapisy we wniosku:

-  wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy i przyszłej eksploatacji przyłącza gazowego itd.

-  zobowiązanie, że na żądanie Operatora Systemu Dystrybucji przedłoży się na zasadach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci oświadczenie w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu na rzecz właściciela sieci gazowej służebności przesyłu dla pasa ziemi, pod którym znajduje się sieć gazowe oraz części nieruchomości, na której posadowione będzie przyłącze gazowe. Na tej podstawie otrzymujemy do podpisu umowę o przyłączenie do sieci gazowej. W umowie tej zostaną określone nakłady na przyłączenie, wysokość opłaty przyłączeniowej, obowiązki stron umowy oraz termin realizacji inwestycji.

Następuje etap realizacji zawartej umowy. Obowiązkiem naszym jest przygotować miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem odbiorników, szafki na kurek główny i układ pomiarowy.

Do budowy instalacji gazowej może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę instalacji gazowej.

Wykonana instalacja gazowa musi być zgodna z zatwierdzonym projektem budowy instalacji gazowej, opinia kominiarską (jeżeli jest niezbędna), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i decyzją na budowę instalacji gazowej.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Ostatnim etapem jest zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Na tej podstawie następuje montaż układu pomiarowego, napełnieni instalacji paliwem i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego. Proces ten obejmuje przeprowadzenie odbioru instalacji gazowej, który polega na sprawdzeniu wykonania instalacji zgodnie z uzyskanymi warunkami oraz szczelności wykonanej instalacji.

Oczywiści korzystanie z gazu jest uzależnione od podpisania stosownej umowy. Jest to umowa kompleksowego dostarczania paliwa gazowego. Można ją zawrzeć po zawarciu umowy o przyłączeniu do sieci gazowej oraz na etapie budowy przyłącza. Gwarantuje to możliwości niezwłocznego uruchomienia instalacji po zakończeniu procesu budowy instalacji gazowej.

Licencja: Creative Commons