1 głosów

Istnieje możliwość do 31 grudnia 2010r. powołania w korpusie szeregowych zawodowych osoby, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową, jeżeli posiada kwalifikacje...

Img

... przydatne w korpusie szeregowych zawodowych.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ma charakter otwarty i jest konkurencyjny.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, może być powołany:

- żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;

- żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy;

- osoba, która nie spełnia powyższych warunków, ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności, po mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) - jeśli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz, który zgłosi się dobrowolnie do dowódcy jednostki wojskowej, a w przypadku powołania z rezerwy - do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Następnie kandydat składa pisemny wniosek o powłanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w WKU wraz z:

- życiorysem;

- odpisem skróconym aktu urodzenia;

- odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;

- świadectwem pracy;

- informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;

- uwierzytelnioną kopią dowodu osobistego;

- zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej, w której chce pełnić służbę, o wolnym stanowisku.

Kandydat na szeregowego zawodowego ierowany jest do dowódcy jednostki wojskowej, w której chce się ubiegać o powołanie, w celu praktycznego sprawdzenia kwalifikacji. Dowódca jednostki wojskowej wystawia zaświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska.

Po wydaniu rozkazu personalnego następuje:

- podpisanie kontraktu na pełnienie służby terminowej, w którym określa się termin i miejsce rozpoczęcia służby, jak również dzień, do którego kontrakt będzie obowiązywał (kontrakt zawiera się na okres do 6 lat);

- wydanie rozkazu o wyznaczeniu na stanowisko.

Żołnierz zawodowy najpóźniej na sześć miesięcy przed dniem upływu okresu na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wniosekiem o zawarcie nowego kontraktu. Wyznaczenie żołnierza na inne stanowisko służbowe może być poprzedzone odbyciem wymaganego kursu lub innej formy doskonalenia zawodowego. Na stopień kaprala może być mianowany szeregowy zawodowy po zdaniu egzaminu na podoficera, posiadający świadectwo dojrzałości i bardzo dobą ocenę w opinii służbowej.

Wyżywienie - W przeciwieństwie do ogółu żołnierzy zawodowych, żołnierze korpusu szeregowych zawodowych, w dniach wykonywania zadań służbowych otrzymują całodzienne bezpłatne wyżywienie.

Umundurowanie - żołnierzom zawodowym w stopniu starszego szeregowego, przysługuje pierwsze, bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie według standardu dla żołnierzy zawodowych, w tym umundurowanie zasadnicze galowe, wyjściowe (po podpisaniu min, 3 letniego kontraktu) i polowe oraz wyekwipowanie - obuwie i oporządzenie, bielizna osobista i ubiór sportowy.

Zakwaterowanie - podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są wspólne kwatery stałe na terenie jednostek wojskowych, bez członków rodziny - bezpłatnie. Zakwaterowanie tymczasowe (w internacie) częściowo odpłatne do 10m2 - ok. 200 zł, powyżej 10m2 pełnopłatne.

Uposażenie i pozostałe należności pieniężne.

Uposażenie miesięczne - 2200 zł (do opodatkowania).

Dodatek za długoletnią służbę, należny po 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30 latach (3 lata - 3%, 6 lat - 6 %, 9 lat - 9%, 12 lat - 12%, 15 lat - 15%, 20 lat - 20%, 25 lat - 25%, 30 lat - 30%).

Dodatkowego uposażenie roczne - w wysokości uposażenia otrzymywanego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego.

Gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny) - 30% uposażenia na osobę.

Przejazd raz w roku do wybranej miejscowości w kraju (na każdego członka rodziny) - zwrot kosztów przejazdu do wybranej miejscowości w kraju, bądź ekwiwalent finansowy w razie niewykorzystania przejazdu.

Dodatki należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa do 8360 zł netto.

Żołnierzom mogą być przyznawana dodatkowo:

- nagrody - za przejawianie inicjatywy w służbie albo za wykonywanie zadania wymagającego dużego nakładu pracy - poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie trudnych;

- zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby członka rodziny.

Licencja: Creative Commons