Zaletą konwencjonalnego zbiornika na ścieki (szamba), jest tylko to, że jest. Dalej pojawiają się liczne niedogodności w postaci przepełnień, cyklicznego i kosztownego odprowadzania nieczystości za pośrednictwem przystosowanych do tego pojazdów, aż po niepowtarzalny aromat unoszący się po całej okolicy. A można przecież inaczej. Jest przecież metoda, by rozbroić bombę ekologiczną już w zarodku. Jaka? Za pomocą przydomowej oczyszczalni ścieków. Co to jest, jak działa oczyszczalnia? Sprawdzamy.

Data dodania: 2021-12-17

Wyświetleń: 760

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Posiadasz przydomową oczyszczalnie ścieków? Sprawdź jak należy zabezpieczyć ją na zimę!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jak działa?

Najpopularniejszymi obecnie oczyszczalniami przydomowymi są dwa typy urządzeń, zatem na nich skupimy swoją uwagę. Wykorzystują one dwa cykle pracy, mianowicie tlenowy i beztlenowy.

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe;
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe 

O zastosowaniu konkretnego wariantu decyduje ocena stopnia przepuszczalności gruntu oraz głębokość, na jakiej znajdują się naturalne wody gruntowe.

Wynika to z technologii oczyszczania polegającej na zastosowaniu poletka filtracyjnego, do którego ścieki trafiają za pośrednictwem studzienki oraz rur. Poletko filtracyjne to rury PVC obsypane żwirem. Grube ziarna kamyków mają na celu ukrycie instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości tlenu.

Większość procesów oczyszczania zachodzi w osadniku gnilnym, gdzie poprzez flotację oraz sendymentację następuje naturalne rozdzielenie cząstek. Przybliżenie tych dwóch pojęć pomoże zrozumieć, jak działa oczyszczalnia ścieków?

Flotacja polega na rozdzielaniu rozdrobnionych w wodzie ciał stałych, w której zanieczyszczenia hydrofobowe (gr. hydro – woda, phobos – strach) wraz z pęcherzykami powietrza wynoszone są na powierzchnię zawiesiny, tworząc pianę.

Sendymentacja to samorzutny proces, w wyniku którego cząstki materii organicznej rozproszonej w cieczy opadają na dno zbiornika, tworząc osad.

Zgromadzony osad poddany zostaje fermentacji, w czym istotny udział mają bakterie beztlenowe. Substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne powstałe w wyniku tej przemiany trafiają na skutek rotacji cieczy do filtra, w którym następuje ich separacja.

Następnie ścieki trafiają do systemu rur drenarskich, gdzie pod wpływem tlenu przedostającego się przez pokrywę żwirową lub poprzez system wentylacji niskiej, który znajduje się na końcu każdej nitki drenażowej, zachodzi proces biologicznego doczyszczania ścieków.

Powietrze zawarte w rurach drenażowych rozpuszcza się w ściekach, powodując wzrost liczebności flory bakteryjnej tlenowej. Oczyszczona ciecz trafia do gruntu, gdzie podlega rozsączeniu.

Podstawowe elementy składowe oczyszczalni drenażowej:

 • Osadnik gnilny;
 • Studzienka rozdzielcza;
 • System rur drenarskich;
 • Poletko filtracyjne.

Poszczególne składniki systemy mogą się różnić w zależności od producenta oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków znajdzie swoje zastosowanie tam, gdzie nie ma fizycznej możliwości wykonania przyłącza do kanalizacji zbiorczej.

Oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w oparciu o tzw. osad czynny, którym są mikroorganizmy, dokonujące rozkładu ścieków na osad i ciecz nadosadową. Następnie osad zostaje przepompowany do kolejnej komory, po czym wraca do osadnika wstępnego. W tym czasie ciecz jest odprowadzana do studni chłonnej.

W innym przypadku wykorzystuje się bakterie zgromadzone w złożu biologicznym, dla których związki zawarte w ściekach stanowią podstawę pożywienia.

Zaletą oczyszczalni biologicznych jest fakt, że ciecz po przejściu całego procesu może być odprowadzona do wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem.

Zabezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed zimą

Niskie temperatury to swoisty czas próby dla każdej instalacji, jednak chodzi w tym przypadku raczej o poziom szczelności systemu. Procesy biologiczne zachodzące wewnątrz oczyszczalni w sposób naturalny powodują, że w układzie stale jest ruch, a temperatura ścieków zawsze wynosi przynajmniej kilkanaście stopni powyżej zera.

Zatem można zapewnić wszystkich użytkowników, że oczyszczalnie przydomowe przedstawione na stronie https://xymen.pl/10-oczyszczalnie-ekologiczne są przystosowane do funkcjonowania nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem sprawności układu jest jego stała eksploatacja.

Pierwszym elementem stwarzającym pewne zagrożenie jest wbrew pozorom nieszczelny zawór pływakowy przy toalecie. Należy pamiętać, iż wyjście odpływu kanalizacyjnego z budynku znajduje się przeważnie powyżej strefy zamarzania gruntu. Nawet odrobina stale wydostającej się wody jest w stanie stworzyć zalążek czapy lodowej w przewodach, co w efekcie może doprowadzić do całkowitej blokady przepływu.

Najskuteczniejszym zabezpieczeniem oczyszczalni przydomowej jest jej wysoka jakość oraz poprawna instalacja. W pierwszym przypadku użytkownik ma na to wpływ poprzez wybór systemu charakteryzującego się najwyższymi parametrami. W drugim istotny jest profesjonalizm wykonawcy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz baczny nadzór nad przebiegiem prac montażowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Poprawne usytuowanie przegród w zbiorniku;
 • Głębokość, na jakiej zbiornik jest osadzony;
 • Głębokość usytuowania rur;
 • Głębokość instalacji rozsączającej;
 • Zawory przy przyborach sanitarnych.

Poprawność wykonania powyższych prac gwarantuje bezawaryjną funkcjonalność oczyszczalni w naszych warunkach klimatycznych, bez względu na porę roku.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem gwarantującym komfort i rentowność. Przy miesięcznych kosztach wywozu nieczystości tego typu instalacje zwracają się już po trzech latach. Ważna jest jedynie jakość zamawianych systemów, dlatego powinna być ona podstawowym kryterium stanowiącym o konkretnym wyborze oczyszczalni przydomowej.Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena