Rozwód jest formalnoprawnym rozwiązaniem związku małżeńskiego. Orzeczony przez sędziego rozwód zyskuje moc prawna po dwudziestu jeden dniach od ogłoszenia wyroku. Aby postanowienie sądu miało moc prawną nie mogą zaistnieć okoliczności w postaci sprzeciwu, a o jego obowiązywaniu w praktyce decyduje złożenie po czasie uprawomocnienia wniosku o odpis wyroku z klauzulą prawomocności.

Data dodania: 2021-08-27

Wyświetleń: 569

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozwód krok po kroku

Aby się rozwieść należy przygotować niezbędne dokumenty, złożyć je we właściwym wydziale sądu i oczekiwać na wezwanie. Jak przejść przez rozwód? Jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego konieczne będzie dokonanie formalności, potwierdzających ten stan orzeczeniem o rozwodzie. 

Kiedy wnioskujemy o rozwój czyli niezbędne przesłanki do złożenia pozwu

Przesłanką do złożenia pozwu rozwodowego jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że małżonków nie łączy wspólność gospodarcza, fizyczna, emocjonalna od dawna i nie ma możliwości zmiany tego stanu. Fizyczny, duchowy oraz finansowy wymiar rozkładu pożycia małżeńskiego w znaczeniu trwałym jest niezbędny celem wszczęcia procedury dowodowej oraz ustalenia terminu pierwszej rozprawy rozwodowej. Powód czyli osoba, wnioskująca o rozwód może wystąpić o wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednej ze stron (małżonków) lub z winy obydwu stron. 

Pozew o rozwód - jak napisać i gdzie złożyć?

Pozew rozwodowy powinien zostać złożony przez powoda w sądzie właściwym ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków lub jeśli nie ma takiej możliwości, w placówce, właściwej aktualnemu miejscu zamieszkania pozwanego. Osoba, składająca pozew rozwodowy zostanie obciążona opłata w wysokości 600 PLN. Pozew o rozwód jest dokumentem formalnym, który zawierać powinien cztery części.

  1. Część pierwsza pozwu musi zawierać dane osobowe powoda i pozwanego wraz z numerami PESEL oraz adresem zamieszkania. W tym miejscu należy wskazać sąd, do którego dokument ma zostać skierowany, datę i miejsce złożenia pozwu.
  2. Część druga jest właściwym określeniem pozwu. W tym miejscu dokument powinien zawierać określenie winy, władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy małżonkowie posiadają nieletnie dzieci. Jeśli sprawa rozwodowa wymaga uzyskania zeznań świadków, w tej części należy określić ich personalia. To miejsce, odpowiednie by określić konieczność zasądzenia alimentów lub podziału majątku wspólnie zgromadzonego. 
  3. Część trzecia pozwu rozwodowego zawierać powinna uzasadnienie złożenia pozwu rozwodowego.
  4. Czwarta część to przede wszystkim własnoręcznie złożony, czytelny podpis oraz wykaz załączników, dołączanych do wniosku.

Rozprawa rozwodowa i wyrok krok po kroku 

Po przyjęciu pozwu sąd skupia się na zebraniu materiału dowodowego i ustala termin rozprawy. Informuje o nim strony postępowania. Jeśli rozwód ma odbyć się bez orzekania o winie, a małżonkowie nie posiadają dzieci prawdopodobnie wystarczy jedna rozprawa rozwodowa bez powoływania świadków. Sąd przesłucha oboje małżonków i wyda postanowienie. Jeśli jednak ze związku małżeńskiego są małoletnie dzieci, zadaniem sądu jest skupienie się na ich dobru. Jeżeli natomiast jedna ze stron nie zgadza się na rozwód sąd będzie wnikliwie analizował materiał dowodowy oraz przesłuchiwał świadków. Alimenty zostaną zasądzone wraz z decyzją o podziale majątku wspólnego. Wyrok rozwodowy uprawomocnia się po trzech tygodniach od jego ogłoszenia. Aby nabrał mocy należy złożyć w sądzie (po 21 dniach od wydania wyroku) wniosek o odpis wyroku z klauzulą prawomocności oraz analogiczny wniosek, dotyczący klauzuli wykonalności w przypadku alimentów, podziału majątku, tymczasowego użytkowania wspólnej nieruchomości. Od wyroku można odwołać się do 21 dni od ogłoszenia. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena