Podatnicy po raz kolejny przystąpili do wypełniania deklaracji rocznych. Formularzem, który wypełniany jest najczęściej  jest PIT-37. Korzystają z niego osoby opłacające podatek dochodowy na zasadach ogólnych, które uzyskiwały dochody ze źródeł położonych na terenie Polski tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. 

Img

PIT-37 można złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Osoby, które zdecydują się na wysłanie formularza za pośrednictwem sieci internetowej, nie muszą posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, gdyż weryfikacja tożsamości podatnika jest przeprowadzana przy pomocy danych autoryzujących - imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego (PESEL) oraz kwoty przychodu, która została wykazana w rozliczeniu za 2015 r.

Wypełnianie formularza PIT-37 zaczynamy od przygotowania druku PIT-11, który do końca lutego 2017 r. powinniśmy otrzymać od płatnika. Jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskiwaliśmy dochody z kilku źródeł, otrzymamy kilka formularzy PIT-11. Kwoty zawarte w tych formularzach będziemy musieli ze sobą zsumować, nie wypełniamy oddzielnej deklaracji dla każdego PITu 11.

Po zgromadzeniu dokumentacji możemy przystąpić do uzupełniania druku PIT-37. W lewym górnym rogu musimy wpisać identyfikator podatkowy (PESEL), jest to bardzo ważne, ponieważ brak identyfikatora może skutkować koniecznością złożenia korekty. Następnie wskazujemy jakiego roku dotyczy wypełniane zeznanie i wybieramy właściwą formę opodatkowania - indywidualnie, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, wraz z małżonkiem. Kolejnym krokiem jest wskazanie miejsca i celu składania zeznania oraz podanie danych identyfikacyjnych oraz danych małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie). Na następnej stronie wpisujemy dochody/straty ze źródeł przychodów, są to kwoty, które powinniśmy przepisać z formularza PIT-11. Jeżeli korzystamy z ulg i odliczeń dokonywanych od dochodu, powinniśmy wpisać je w odpowiednie pola. Konieczne będzie także przepisanie z PIt-11 wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. 

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól możemy przejść do kolejnej strony. Zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu pit 37 obliczamy podatek, następnie od otrzymanej kwoty odejmujemy ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną) oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. w ten sposób otrzymamy wysokość zobowiązania podatkowego.

Osoby, które mają prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, powinny wypełnić także część H. formularza PIT 37. Na tej podstawie urząd skarbowy dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty.

Jeżeli chcemy przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, musimy w części J. podać numer wybranej OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazać wnioskowaną kwotę. Możliwe jest także podanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na przekazanie organizacji imienia, nazwiska, adresu oraz informacji o kwocie darowizny. Jeśli zależy nam na tym, aby organizacja otrzymała powyższe informacje, powinniśmy wypełnić także część K.

Trzeba pamiętać, że urząd skarbowy przekaże pieniądze organizacji pod warunkiem, że złożymy poprawnie wypełnione zeznanie pit 2016 oraz terminowo uregulujemy zobowiązanie podatkowe, które z niego wynika.

Po wypełnieniu części związanej z przekazaniem 1% na OPP, musimy wskazać jakie załączniki składamy wraz z formularzem PIT-37. Trzeba podać ich rodzaj i liczbę. Następnie, jeżeli składamy zeznanie w formie papierowej, podpisujemy deklarację, a jeżeli wysyłamy rozliczenie przez Internet podajemy dane autoryzujące i przystępujemy do wysyłki. Potwierdzeniem poprawnego złożenia zeznania w formie elektronicznej jest urzędowe poświadczenie odbioru, które system powinien wygenerować po pozytywnej weryfikacji naszego formularza.

Licencja: Creative Commons