Podatnicy rozliczający dochody uzyskane w trakcie roku podatkowego mogą korzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Niektóre ulgi odejmowane są bezpośrednio od podatku, inne natomiast umniejszają podstawę do opodatkowania, którą stanowi dochód lub przychód.

W jednym i w drugim przypadku uwzględnienie w deklaracji PIT-37 ulg i odliczeń pozwala na obniżenie kwoty podatku dochodowego, jaką podatnik musi odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

Pierwszą z ulg, z której mogą skorzystać osoby rozliczające się na formularzu PIT 37 jest ulga prorodzinna. Jest to jedna z najważniejszych ulg, ponieważ jest odliczana bezpośrednio od podatku. Prawo do skorzystania z ulgi jest zależne od stanu cywilnego podatnika, liczby posiadanych dzieci oraz wysokości przychodu osiągniętego w trakcie 2016 r. Osoby, które mają prawo do odliczenia ulgi na dzieci, powinny pamiętać o dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O.

            Ulga internetowa jest kolejną ulgą, którą można uwzględnić podczas wypełniania deklaracji podatkowej za 2016 r. W przeciwieństwie do ulgi prorodzinnej, odliczenie jest dokonywane od dochodu. Z ulgi można skorzystać tylko dwa razy - w dwóch następujących po sobie latach. Maksymalna wysokość odliczenia wynosi 760 zł, przy czym trzeba pamiętać, że wymagane jest poprawne udokumentowanie kwoty, która została wykazana w formularzu PIT za 2016 r. Co prawda dokumentacja nie musi być składana wraz z zeznaniem, jednak urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać dowodów na to, że ulga została odliczona poprawnie. Osoby korzystające z ulgi na internet także powinny dołączyć do rozliczenia załącznik PIT/O.

            Ulga rehabilitacyjna również jest odejmowana od dochodu uzyskanego przez podatnika. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne, które w trakcie 2016 r. osiągnęły dochody podlegające opodatkowaniu, a także podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną, pod warunkiem, że osoba ta nie korzysta z ulgi we własnym zakresie. Ulgą rehabilitacyjną objęte są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Trzeba pamiętać, że katalog wydatków, które można odjąć w ramach ulgi, jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że nie wszystkie koszty mogą zostać uwzględnione. Obowiązkiem podatnika korzystającego z omawianej ulgi jest dostarczenie wraz z deklaracją PIT załącznika PIT/O.

            W deklaracji pit 37 za 2016 r. można uwzględnić także dokonane darowizny. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają darowizny na:

  • cele pożytku publicznego,
  • cele kultu religijnego,
  • cele krwiodawstwa,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów.

Darowizny dokonane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa odliczamy w sposób limitowany. Podatnik ma prawo do odjęcia łącznej kwoty, która nie przekracza 6% uzyskanego dochodu. W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą powyższy limit nie obowiązuje. Oznacza to, że podatnik może odliczyć darowiznę równą dochodowi osiągniętemu w 2016 r. (pod warunkiem, że jest w stanie ją odpowiednio udokumentować). Dokumentacja potwierdzająca dokonanie darowizny nie musi być składana wraz z deklaracją podatkową. Do formularza głównego trzeba jednak dołączyć druk PIT/O. Brak załącznika będzie skutkował koniecznością złożenia korekty.

            Ostatnim odliczeniem, o którym warto wspomnieć, jest kwota wolna od podatku. Jej wysokość nie uległa ona zmianie i nadal wynosi 3 091 zł. Ponieważ odliczenie jest dokonywane od podatku, podatnicy odprowadzający podatek progresywny mogą umniejszyć zobowiązanie podatkowe o 556,02 zł.

            

Licencja: Creative Commons