ocena-ryzyka-zgodnie-z-ustawa-aml

Jak sporządzić ocenę ryzyka zgodnie z ustawą AML?

Jak sporządzić ocenę ryzyka zgodnie z ustawą AML?

Artykuł 27 ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu informuje o obowiązku formułowania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane. Poza tym wymaga się, aby każda instytucja obowiązana wyznaczyła środki mające zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ten sposób ustawa ma unaoczniać i uświadamiać poszczególnym podmiotom, jakich zagrożeń może się spodziewać oraz jak skutecznie im przeciwdziałać.