Problem z woda opadową od sąsiada spływającą na naszą posesję np. przez podwyższenie terenu lub brak odprowadzenia wody deszczowej prze system rynnowy do kanalizacji deszczowej.

Data dodania: 2011-03-31

Wyświetleń: 3847

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na pewno nie jednokrotnie słyszeliście lub sami tego doświadczyliście iż deszczówka spływa wam od sąsiada  na posesję. Na pewno nie można tego faktu pozostawić samemu sobie a wszystko jest uregulowane przepisami prawnymi wobec których mamy prawo w razie konieczności dochodzić  przed sądem, sąd jednak to ostateczność lepiej jest się polubownie porozumieć  z uciążliwym sąsiadem.

Co zrobić jak sąsiad nie chce współpracować ? Niestety pozostaje nam droga prawna.

Pierwszy problem to jeżeli z dachu sąsiada spływa nam woda która powoduje przemakanie ścian budynku zwłaszcza jeżeli budynek posadowiony jest na granicy. Obowiązkiem właściciela takiego budynku jest wykonanie systemu odprowadzania wody opadowe w taki sposób aby ona spływała na teren własny lub do kanalizacji deszczowej. Pomocny w tej kwestii jest przepis prawny §28 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w którym zawarte jest w jaki sposób powinien być posadowiony budynek oraz wymogi co do kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzanie wody deszczowej.

Drugim problemem bardzo częstym jest różnica w wysokości terenów przyległych dwóch działek budowlanych. Jeżeli np. jedna posesja jest niżej położona to wpływa to niekorzystnie przez spływanie na nią wód opadowych wynikać to może z naturalnego ukształtowania terenu bądź też z sztucznego podniesienia terenu przez jednego z sąsiadów. Takie samowolne podniesienie terenu danej działki budowlanej wiązać się może z pewnymi konsekwencjami a mianowicie jeżeli inwestycja ta spowoduje zalewanie sąsiada a on zgłosi problem do powiatowego nadzoru budowlanego który ma prawo dokonać kontroli na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli powiatowy nadzór budowlany dopatrzy się iż nasyp taki jest budowlą ziemna która została wzniesiona bez pozwolenia na budową to może wydać nakaz rozbiórki lub przebudowy zgodnej z istniejącymi przepisami.  

Licencja: Creative Commons
2 Ocena