Budując dom koniecznie musimy mieć dostęp do wody i prądu. Jedno i drugie jest niezbędne do wykonywania prac budowlanych. Jednak dla ludzi równie ważne jest przygotowanie nieruchomości na zaspakajanie potrzeb fizjologicznych.

Często na budowach stawiane są szalety. Na naszej budowie, która nie jest wielką inwestycją, też konieczne jest postawienie „ubikacji”. Zwykle polega to na wykopaniu dołu i postawieniu na nim budki. Na początku jest to wystarczające. Oczywiście możemy wypożyczyć specjalne budki lub skorzystać z ubikacji turystycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informację o sposobie odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Możliwe jest podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Występując o pozwolenie na budowę określamy, z jakiej formy odprowadzania ścieków chcemy skorzystać. W przypadku szamba lub oczyszczalni ścieków konieczne jest dołączenie specyfikacji technicznego. W wydanej decyzji jest to zatwierdzane.

W przypadku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej musimy wystąpić do właściwego zakładu komunalnego (znajdującego się w naszej gminie) z wnioskiem o podanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć:

- oryginał aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach sporządzony przez uprawnionego geodetę,

- dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny zostać wydane w terminie 30 dni.

Uwaga!!! Wydanie warunków jest odpłatne!

Następnie zlecamy uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

Przygotowany projekt (w dwóch egzemplarzach) należy przedstawić Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji, a następnie występujemy do zakładu komunalnego z wnioskiem o uzgodnienie projektu technicznego. Powinno to nastąpić w terminie 30 dni. Zakład komunalny za uzgodnienie projektu technicznego może pobrać opłatę.

Projekt techniczny powinien składać się z: części opisowej i części rysunkowej.

W części opisowej zawarty jest opis techniczny, aktualne warunki techniczne wydane przez zakład komunalny, aktualna opinia ZUD, określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

W części rysunkowej należy umieścić mapę zasadniczą z zaznaczoną trasą przyłącza kanalizacyjnego, profil kanalizacji oraz rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.

Po zatwierdzeniu przystępujemy do realizacji przyłącza. Na wstępie zawiadamiamy (zgłaszamy) o planowanym rozpoczęciu prac właściwy organ. Jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu możemy wykonać przyłącze. Konieczne jest uzyskanie od zarządcy drogi zgody na jej zajęcie (jeżeli będą wykonywane prace w pasie drogowym).

Przyłącze kanalizacyjne składa się z: złącza przykanalika (włączenie do sieci kanalizacyjnej), przewodu przykanalika, studzienki rewizyjnej i przewodu odpływowego z podłączanego budynku. Studzienka kanalizacyjna montowana jest na naszej posesji i służy do kontroli oraz czyszczenia przewodów. Montowana jest, co najmniej 1,5 metra od budynku. Aby zapewnić należyty odpływ ścieków przewody należy wykonać z minimum 2% spadkiem. W przypadku, gdy odległość budynku od sieci jest niewielka dopuszcza się rezygnację z montaży studzienki kanalizacyjnej.

Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić się do zakładu komunalnego z wnioskiem o dokonanie odbioru przyłącza przed jego zakopaniem. Po dokonaniu odbioru możemy zawrzeć umowę o odprowadzaniu ścieków.

Co raz częściej obok kanalizacji ogólnospławnej funkcjonuje kanalizacja deszczowa (burzowa). Jednak warto rozważyć czy koniecznie mamy się do niej podłączyć. Do kanalizacji deszczowej odprowadzane są wyłącznie wody opadowe i roztopowe. Wraz z rozwojem systemu wprowadzane są w niektórych miastach opłaty za odprowadzanie wody do kanalizacji deszczowej. Celem wprowadzenia opłat jest zmotywowanie właścicieli nieruchomości do zagospodarowywania wody opadowej na swoim terenie i wykorzystania jej do podlewania trawników lub ogrodów.

Licencja: Creative Commons