Szkolenia wstępne i okresowe bhp

Data dodania: 2022-01-14

Wyświetleń: 73

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

OPIS, INFORMACJA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szkolenia wstępne i okresowe bhp

Dlaczego można przeprowadzić wstępne szkolenie bhp (instruktaż ogólny) przy pomocy  Internetu?

W związku z epidemią Covid 19 dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Wynika to z zapisów przepisów U S T AWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zmianami.

Kiedy przeprowadzamy szkolenie wstępne bhp ?

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp. Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę.

Kiedy przeprowadzamy szkolenie okresowe bhp ?

Powtarzalność szkolenia okresowego, nie rzadziej niż

Rodzaj zajmowanego w firmie stanowiska pracy

Rodzaj szkolenia

Raz na 1 rok

Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)

Instruktaż na stanowisku pracy i wykład

Raz na 3 lata

Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze

Raz na 5 lat

Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP

Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP

Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Raz na 6 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono

Bez szkoleń okresowych

Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka

 

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena