0
głosów
- +

Jak księgować paragraf 302, by łatwo go pokazać w rachunku zysków i strat?

Autor:

Aktualizacja: 28.03.2011


Kategoria: Finanse i Ekonomia / Księgowość


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 8560 razy czytane
  • 1 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Rachunek zysków i strat  (rzis) jest jednym z trzech elementów jednostkowego sprawozdania finansowego. Obejmuje ono jeszcze bilans jednostkowy i zestawienie zmian w funduszu (zzf).  Sporządzasz je i przekazujesz do swojej macierzystej jednostki do dnia 31 marca b.r za rok poprzedni.


*Rzis za rok 2010* sporządza się na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 2006 r. (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 142 poz. 1020)

Według tego rozporządzenia w księgach rachunkowych zgodnie z zakładowym planie kont obowiązywały do tej pory następujące konta:

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 - Koszty według rodzajów

401 - Amortyzacja

490 - Rozliczenie kosztów

Prawidłowe zebranie informacji do rzis zależy więc od analityki, którą masz zdefiniowaną do nich. Sprawdź czy prawidłowo masz przypisane w analityce koszty klasyfikowane do paragrafu 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Występuje on w trzech pozycjach rachunku zysków i strat w części B. Koszty działalności operacyjnej:

1. w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
2. w pozycji  VII. Pozostałe koszty rodzajowe
3. w pozycji  X. Inne świadczenia finansowe z budżetu
W rozporządzeniu MF w sprawie klasyfikacji budżetowej w opisie tego paragrafu znajdujesz kilka pozycji. Przypiszmy te opisy do pozycji w rzis.

Do pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce:

1. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,

2. zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,

3. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

4. środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów),

5. wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

6. wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,

7. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

Do pozycji VII. Pozostałe koszty rodzajowe zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce

1. określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

2. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

3. odprawy pośmiertne,

4. świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji, oraz świadczenia przysługujące urzędnikom służby cywilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku likwidacji urzędu,

5.odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

6. zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,

7. ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy.

Do pozycji X. Inne świadczenia finansowe z budżetu zaliczysz wydatki klasyfikowane w paragrafie 302 i koszty związane z osobami, które nie są pracownikami jednostki.

Ten sposób po raz ostatni zastosujesz do sprządzenia rzis za rok 2010.

Powyższy podział podają teoretycy. Znajdziesz go w  książkach Mieczysławy Cellary i Doroty Skrzypskiej.

A co mówią praktycy?

Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to jest prostota i przejrzystość księgowań. W zasadach, które przyjmują przypisują jeden paragraf do jednego konta. To wynika również z możliwości ewidencji, jakie dają systemy F-K. Jeden paragraf do jednego konta.

Skarbnik Bychawy Elżbieta Dworak w zasadach dla swoich jednostek przyjmuje, że par.302 pokazywany jest w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników. Pozostałe przypadki występujące w opisie paragrafu 302 w jej jednostkach nie występują.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporzadzeniem MF z dnia 5 lipca 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 128 poz. 861) w nowym zakładowym planie kont będziesz mieć konta syntetyczne zdefiniowane zgodnie z potrzebami sprawozdawczości finansowej, które już z samej nazwy powiązane będą z pozycjami kosztów w rzis.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 -  Amortyzacja

401 -  Zużycie materiałów i energii

402 -  Usługi obce

403 -  Podatki i opłaty

404 -  Wynagrodzenia

405 -  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 -  Pozostałe koszty rodzajowe

490 -  Rozliczenie kosztów

Księgowanie na tak zdefiniowanym planie kont powinno bardzo ułatwić ci sporządzanie rzis w przyszłości czyli już za 2011 rok.

Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz wiedzieć jakie są najlepsze praktyki innych praktyków?Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij