0
głosów
- +

Elementy biznes planu

Autor:

Aktualizacja: 07.09.2007


Kategoria: Biznes i Ebiznes / Własna Działalność


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 8044 razy czytane
  • 15 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Streszczenie ma na celu przedstawienie tego, co zamierza się zrobić. Jest napisane ogólnie i skrótowo. Część ta musi być solidna i efektowna, niezbyt rozbudowana, ale na tyle, aby zawrzeć fundamenty, na których oparta zostanie szczegółowa prezentacja przedsięwzięcia.


1. Streszczenie - nazywane też podsumowaniem menedżerskim.

Streszczenie ma na celu przedstawienie tego, co zamierza się zrobić. Jest napisane ogólnie i skrótowo. Część ta musi być solidna i efektowna, niezbyt rozbudowana, ale na tyle, aby zawrzeć fundamenty, na których oparta zostanie szczegółowa prezentacja przedsięwzięcia. Podsumowanie menedżerskie musi być skoncentrowane na najbardziej istotnych elementach projektu. Stanowiąc jednocześnie rozpoczęcie i kwintesencję biznes planu, powinno ukazać zalety operacji, a przez to zachęcać do dalszej lektury. Po krótkim wprowadzeniu należy przedstawić opis tego jak, gdzie, kiedy i przez kogo firma została założona. Należy napisać o jej osiągnięciach i gorszych okresach, ustanowić bilans działalności na dzień dzisiejszy.


Streszczenie ma zajmować jedną lub dwie strony. Dlatego jedynie pokrótce należy opisać w nim informacje o przedsięwzięciu, przewidywanych kosztach i wiążących się z tym potrzebach finansowych. Należy też zawrzeć skrócone najważniejsze prognozy finansowe.

Ze względu na dużą konkurencyjność istotnym jest, aby właśnie to streszczenie zachęciło, a być może przekonało inwestorów. Dlatego trzeba mieć na uwadze fakt, że streszczenie może stać się sednem sprawy. Dlatego też, praca nad streszczeniem naprawdę może się opłacić.


2. Pomysł, czyli szczegółowy opis produktu lub usługi.

Jest to element, w którym należy wykazać się unikalnością pomysłu, usługi czy produktu, który proponujemy. Jednak nie sam pomysł wystarczy. Należy także pokazać, że wykorzystując technologię zastaną w przedsiębiorstwie uda się zrealizować ten pomysł. Ważne są również nowe technologie, ale ze względu na koszta ich wdrożenia inwestorzy niechętnie przykładają się do takich pomysłów. Aby ich przekonać do włączenia sprawdzonej technologii bądź zainwestowania w nową, najlepiej jest przedstawić wszelkie badania, które kiedyś były przez nie podejmowane w tej dziedzinie i prognozy, co do dalszych prac badawczych.

W tej części należy przedstawić produkt. Wykazać się znajomością środowiska, z którym jest on związany itp. Po przedstawieniu produktu należy wyraźnie zaznaczyć potrzebę jego zaistnienia na rynku lub poszerzenia skali jego obecności na nim. W sytuacji, kiedy produkt niesie ze sobą specyficzne wymagania wobec sprzedaży czy też używania, należy zawrzeć w tym rozdziale stosowną informację, załączając wszelkie uregulowania mogące mieć wpływ na produkcję lub handel towarem tego typu.

Rynek, czyli dokładne opisanie otoczenia - na rynek składają się konsumenci, producenci (często konkurencja) oraz warunki ekonomiczne, kulturowe i geograficzne kupna i sprzedaży. W rzeczywistości to wspomniani konsumenci warunkują istnienie pozostałych elementów. Dlatego tak ważnym jest, aby wchodząc na rynek poznać jego prawa, a przede wszystkim potencjalnych klientów. To, kim oni są i jak są rozmieszczeni na nim ma ogromny wpływ na popyt na dany produkt czy usługę. Ale to od wprowadzanej innowacji zależy, na ile będą nią zainteresowani. Należy przekonać inwestorów o gwarantowanym zbyci produktu.

Aby to uczynić powinno się zamieścić:
• analizy dotyczące wielkość rynku w znaczeniu terytorium,
• typy klientów,
• typy proponowanych cen ,
• ceny konkurencji i wady jej produktów; jeżeli konkurencja nie istnieje, to może niedługo powstać.


W tej części należy skoncentrować się na klientach, danej gałęzi przemysłu oraz na porównaniach z innymi firmami:

- Należy opisać klientów, którzy są odbiorcami twojego produktu, gdzie można ich znaleźć, dlaczego będą woleli nowy produkt od innych i czy są to jednostki czy też całe grupy. Istotne są też dane na temat zasięgu rynku. Czy jest on lokalny, regionalny, narodowy czy międzynarodowy.
- Należy przedstawić obraz gałęzi przemysłu, aktualne trendy, przeszłość i przyszłość właściwej przedsięwzięciu gałęzi przemysłu. Najlepiej do tego celu nadają się statystyczne wyliczeniami dotyczące produkcji i sprzedaży. Czytelne wykresy i tabele stworzą przejrzysty i zachęcający widok.
- Należy podkreślić zalety ceny, jakości, wyboru, serwisu i dystrybucji towaru, który jest efektem końcowym przedsięwzięcia. Należy ukazać też prawdopodobną jego przewagę nad innymi podobnymi produktami dostępnymi na rynku. Przedstawienie mocniejszych i słabszych stron projektu będzie świadczyło o jego rzetelności.


3. Marketing, czyli strategia działania.

Możliwości pozyskania funduszy od inwestorów jest wiele, ale w każdym przypadku najważniejsze jest przekonanie tych instytucji czy osób prywatnych o słuszności naszego pomysłu, czyli o tym, że na pewno nasza technologia i produkt będą z chęcią nabywane przez rynek. A więc najprostszą strategią jest umiejętne wprowadzenie produktu na rynek. I o tym również chcą wiedzieć potencjalni inwestorzy. Są zainteresowani tym, jak produkt czy usługa będą odebrane na rynku. Zanim zdecydują się wziąć udział w przedsięwzięciu, będą chcieli wiedzieć, jakie klient odniesie korzyści i co go zmobilizuje do kupna. Aby ich o tym przekonać, należy przedstawić sposób, w jaki będzie się docierało do klientów. Porównanie produkt z istniejącymi na rynku pozwoli oszacować jego możliwości. Należy jak najmocniej podkreślić korzyści wynikające dla inwestorów z przyjęcia naszej oferty, wyrażające się w oszczędności czasu i/lub pieniędzy klientów, a w zysku dla stron biorących udział w przedsięwzięciu.


W tym punkcie trzeba przedstawić to, jak będzie wyglądała kampania informacyjna dla klientów. Aby się powiodła należy:

• scharakteryzować grupę klientów, dla których przeznaczamy dany produkt,
• określić kanały informacyjne, którymi zamierzamy się kierować; trzeba zidentyfikować formy reklamy (radio, telewizja, prasa, foldery), które ma się zamiar zastosować,
• najlepiej na początku określić budżet, jaki trzeba będzie przeznaczyć na kampanię reklamową,
• podać przewidywaną cenę produktu; nie powinna ona odbiegać od poziomu cen konkurencji; kiedy produkt zdobędzie swoich klientów na rynku i wyrobi swoją markę, wówczas można zmienić poziom ceny i dostosować go do takiego, który zapewni zysk firmie,
• należy wybrać formy i kierunki dystrybucji produktu; w tym przypadku ważna jest znajomość najbliższego rynku i najlepszych kanałów dystrybucji; trzeba tu przedstawić kanały i metody (np. przedstawiciele handlowi, dealerzy itd.) dystrybucji, które zamierza się stosować.

Ważne jest przeanalizowanie sytuacji, jaką prowadzony przez nas marketing wytworzy na rynku. Być może dzięki dobrej analizie zdoła się przekonać inwestorów o naszym poważnym i wszechstronnym podejściu do przedsięwzięcia. W momencie, kiedy przewiduje się spadek sprzedaży, należy pokazać mechanizmy, które wykorzysta się do polepszenia sytuacji. Właściwa ocena reakcji rynku może okazać się bardzo przydatną w przyszłości. Plan rozwój produkcji i sprzedaży w zależności od potencjalnej sprzedaży też nada powagi całemu projektowi. Należy zaznaczyć, czym wyróżnia się nowy produkt wśród innych, obecnych już na rynku oraz jakie cechy wspólne posiada on w porównaniu z tymi, które odniosły już sukces rynkowy. Należy także sporządzić kosztorys sprzedaży opisując metody i koszty dostarczania produktu do rąk klienta. W tym punkcie należy przedstawić referencje firmy, poprzez ukazanie jej licencji, patentów i świadectw jakości.


4. Realizacja przedsięwzięcia

W tym punkcie biznes planu należy przedstawić to, co może przyczynić się do powstania produktu. Nie należy jednak skupiać się tu jedynie na wątku finansowym, bez którego praktycznie niewiele przedsięwzięć ma szanse na powodzenie. Powinno się tu raczej skupić na możliwościach produkcyjnych firmy, włączając w to cały cykl powstawania produktu łącznie z grupą pomysłodawców. Bardzo ważne jest w tym przypadku przedstawienie grupy ekspertów, którymi można się posłużyć w razie potrzeby zmiany wizerunku produktu. Należy też pokazać technologie, którymi się dysponuje. Po prostu należy przedstawić, w jaki sposób, przy pomocy jakich narzędzi (w tej sytuacji są nimi również ludzie), uda nam się zrealizować wcześniej opisany pomysł.


5. Zarządzanie przedsięwzięciem

Ten punkt ma za zadanie pokazanie, że stoimy „twardo na ziemi” i wiemy dokąd chcemy zmierzać, co chcemy osiągnąć. W tym przypadku musimy przedstawić całą machinę zarządzającą przedsięwzięciem:

- właściciel firmy,
- pracownicy bezpośrednio realizujących zadanie kończąc,
- zarząd, w którym znajdują się osoby z doświadczeniem, wiedzą i wzajemnym zrozumieniem dla profesjonalnej sylwetki i sprawowanych funkcji pomiędzy typowanymi na określone stanowiska osobami,
- należy dołączyć CV członków zarządu przedstawiające ich kompetencje,
- trzeba określić prawa i obowiązki zarządu,
- oprócz danych na temat zarządu, podaje się dane osobowe kluczowego personelu.Opinia potencjalnych inwestorów może być w znacznej mierze uzależniona od jakości kierownictwa, które często determinuje potencjalny sukces firmy. Ten dział powinien być poświęcony dotychczasowym osiągnięciom pracowników, zajmowanym przez nich pozycjom i rezultatom ich pracy. Przekonanie inwestorów o zgranym i skutecznym zespole może być bardzo pomocne. Należy przy tym przedstawić wszystkich dyrektorów konsultantów, doradców i innych pracowników, którzy będą zaangażowani w to przedsięwzięcie.

Najczęściej dołącza się jeszcze schemat organizacyjny. W tym dziale należy udowodnić, że w firmie, która będzie zarządzała przedsięwzięciem pracują dobrze wykwalifikowani ludzie, sprawdzający się w trudnych sytuacjach.


6. Harmonogram

Harmonogram jest przedstawieniem opisywanych wcześniej pomysłów w formie zadań i terminów ich realizacji. W tym przypadku należy określić co i kiedy zamierza się zrealizować. W harmonogramie powinny zostać zamieszczone najważniejsze przedsięwzięcia, które rzeczywiście zamierzamy zrealizować. Nie jest to tylko warunek, którego wymagać będą od nas inwestorzy, ale jest to także kontrola samego siebie i wydatków firmy. Jeżeli będziemy chcieli zrealizować zbyt wiele inwestycji naraz, to może się okazać, że fundusze, które przeznaczyliśmy na to mogą się zbyt szybko skurczyć i nie sprostamy postawionym sobie wcześniej założeniom. Dlatego przestrzeganie terminów pozwoli na zebranie w czasie innych środków, np. od sponsorów, ze sprzedaży itp.


7. Finansowanie

W tym punkcie należy dokładnie sprecyzować, jakiego rzędu inwestycji oczekuje się od inwestorów. Dobrze wygląda, jeżeli deklarujemy chęć skorzystania z dogodnego i niskooprocentowanego kredytu bankowego. Najlepiej jeżeli formalne kwestie możliwości przyznania tego kredytu zostały załatwione. Świadczy to wówczas o płynności finansowej firmy, a jednocześnie stanowi gwarancję dla potencjalnych inwestorów. W tej części należy udowodnić, że wie się dokładnie jak przekonać bank do współfinansowania pomysłu. Zarówno bank, jak i inwestorzy będą chcieli dokładnie poznać rodzaj i wielkość funduszy potrzebnych do zrealizowania pomysłu. W tym celu przedstawia się szczegółowy plan finansowy.

W planie tym należy:

- podać całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, wymieniając poszczególne pozycje kosztorysu,
- określić spodziewane źródła finansowania, w tym własne. Niemile widziane są biznes plany, które oczekują od inwestorów całkowitego pokrycia kosztów i to często niezbyt pewnych przedsięwzięć. Przy kosztorysie należy zwrócić uwagę czy koszty całkowite równoważą się z całkowitym finansowaniem.

Dla banku, jak i dla inwestora, priorytetową informacją jest wielkość zaangażowanych środków własnych. Nie wystarczy jednak deklaracja chęci pokrycia części całego pomysłu. Należy rzetelnie udokumentować pochodzenie kapitału własnego. Jeżeli twój zgromadzony kapitał okaże się niewystarczający, to zapewne struktura finansowania (a najpewniej bank) przewiduje udział środków obcych. Najlepiej jest przedstawić i dokładnie opisać sposób, w jaki zamierzmy je pozyskania. Bank zanim zaangażuje swoje środki, musi wiedzieć w jaki sposób zamierza się wykorzystać dodatkowe fundusze.

Większość przedsiębiorstw dla uzyskania dofinansowania przedstawia różnego rodzaju finansowanie uwzględniając zarówno wierzytelności i zobowiązania. Należy w tym celu przedstawić proponowaną strukturę kapitałową zaznaczając od tego, kto posiada jaką część udziałów przedsiębiorstwa na kolejnych etapach. Początkowo należy przedstawić szczegółowy plan rozdysponowania funduszami a pod koniec przedstawić ogólnie cały zarys.

Dla podkreślenia płynności finansowej i odpowiedzialności powinno się zaprezentować aktualną sytuację finansową swojej firmy. Opisuje się tu wszelkie zobowiązania i terminy ich uregulowania. Jeśli firma liczy się z zamiarem wejścia na giełdę lub już na niej jest, to należy przedstawić prognozowany rozwój sytuacji na giełdzie w aspekcie własnej firmy. Mile widziane są w takiej sytuacji dotychczasowe osiągnięcia na giełdzie.
W opisie sytuacji finansowej powinno znaleźć się miejsce na przedstawienie aktualnych i przyszłych struktur płacowych zarówno dla obecnych pracowników, jak i dla tych, których zamierza się przyjąć do pracy w związku z nowym projektem. Należy opisać wszystkie projekty dotyczące przepływu gotówki. Opracowanie to powinno zostać przedstawione w rocznym cyklu. Wyjątek stanowi pierwszy rok, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Tutaj stosuje się cykl miesięczny.


8. Prognozy finansowe

Prognoza finansowa ma na celu oszacowanie rezultatów działalności firmy w najbliższej przyszłości, starającej się o dofinansowanie. Prognoza finansowa to zestawienie przychodów i wydatków, jakie będą generowane w przyszłości. Aby oszacować przychody i wydatki trzeba wykorzystać dane z innych firm, działających już na rynku, które są z tej samej gałęzi przemysłu bądź też utrzymują na rynku podobny produkt. Zestawienie to powinno zawierać:

a. oszacowanie wielkości sprzedaży - powinna się ona zgadzać z danymi, oszacowanymi w rozdziale o marketingu,

b. oszacowanie kosztów sprzedaży i kosztów administracji, czyli zarządzania całym projektem; tutaj zawiera się koszty płac pracowników, opłat dystrybucji, reklamy, marketingu i produkcji.

Projekt, który zostanie przygotowany musi być dokładnie przemyślany i rzeczywiście powinien odpowiadać możliwościom firmy i realiom rynkowym. Istnieją programy komputerowe, dzięki którym można taką prognozę sporządzić. Wyliczenia komputerowe mogą stanowić uzupełnienie dla tej prognozy. Dobre uzasadnienie swoich racji jest milej widziane niż zapisane liczbami i procentami strony.

Przedstawiając prognozowane koszty nie należy zapominać o nowych wydatkach związanych z dodatkowo zatrudnianym personelem. Łączą się z tym nie tylko wydatki w postaci pensji czy ubezpieczeń, ale to także kwestia stworzenia miejsca pracy, a nie tylko etatu. To wszystko należy umieścić w każdym rozliczanym okresie.

W prognozie nie należy zanadto liczyć na zyski ze sprzedaży, bowiem one pojawią się dopiero po kilku miesiącach. Nie należy więc pokrywać kosztów reklamy zwiększonymi dochodami ze sprzedaży. Zazwyczaj najpierw trzeba wydać na reklamę, a później oczekiwać zysków z niej. Stąd na koszty związane z promocją trzeba być przygotowanym znacznie wcześniej niż będzie się podejmowało działania. Nie należy zbytnio porównywać się z firmami, które, są pionierami na rynku. One mają nieco inne prognozy finansowe związane z inwestycjami giełdowymi czy na rynkach zagranicznych.


9. Podsumowanie

Podsumowanie, to podobnie jak zakończenie jedna z najważniejszych części. Zdarzyć się może tak, że niektórzy inwestorzy oczekują od tych dwóch części czegoś zarazem ogólnego, ale też konkretnego. Podsumowanie musi więc być potwierdzeniem tego, co wcześniej zostało już przedstawione.

Należy udowodnić, że powyższa oferta jest atrakcyjna i realistyczna. Można jeszcze raz pokrótce przedstawić poszczególne elementy, czyli:

- pomysł, jaki się chce wykorzystać w tym przedsięwzięciu (przedstawia się go w jak najbardziej dobrym świetle, choć realnie),
- rynek, na który chcemy wkroczyć z nowym produktem lub usługą,
- marketing (czyli reklama i sposób dotarcia do kupujących),
- poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia; zarządzanie planem produkcji, dystrybucji, koniecznych zmian, które mogą wyniknąć w trakcie całego przedsięwzięcia;
- źródła finansowania i prognozę finansową dla firmy, kiedy już przedsięwzięcie będzie w toku.

W tej części należy udowodnić trafność inwestycji w to właśnie przedsięwzięcie, a nie inne. Najlepiej zrobić to ukazując realia zwrotu kosztów poniesionych przez inwestorów. Najmilej widziany będzie fakt nadwyżki, która jest planowana dzięki dofinansowaniu ze strony inwestorów. Należy też ustalić sposób, w jaki partnerzy otrzymają swój zysk, określony w sporządzonej wcześniej umowie. Jeżeli z częścią inwestorów zostały zawarte umowy na zasadzie pożyczki, to w zakończeniu przedstaw jak zgromadzone w ten sposób fundusze będą zabezpieczone. Mile widziane jest zapewnienie, że twoje przepływy kapitałowe pokrywają zarówno pożyczkę, jak i inne podstawowe płatności.

Zakończenie to bardzo ważna część biznes planu, odnosząca się do wszystkich głównych części projektu, zawierająca kluczowe stwierdzenia każdej z nich i przedstawiająca odbiorcy raz jeszcze całościowy a zarazem syntetyczny obraz.

Lepiej wygląda, gdy podsumowanie ograniczone jest do dwóch, trzech stron tekstu. W takiej ilości muszą zmieścić się: główny pomysł, szanse i zagrożenia dla jego realizacji. Ukazanie pozytywnych stron przedsięwzięcia w sposób niezbyt egzaltowany powinno wprowadzić czytającego, a przecież potencjalnego inwestora, w dobry nastrój. Rozdział ten stanowi szansę na przedstawienie całości opracowania w jak najlepszym świetle. Jest to bardzo ważne w przypadku osób, które od tego miejsca zaczynają studiowanie biznes planu. Wysnucie odpowiednich wniosków dla powodzenia całego przedsięwzięcia, podkreślenie rzetelności całego dokumentu, określenie załączników (np. w postaci CV pracowników), podkreślenie umiejętności prognozowania, stanowią doskonała reklamę dla firmy, a także doskonałą zanętę dla inwestorów.


Powody, dla których warto napisać biznes plan

- dla wsparcia podania o kredyt,
- określenie nowej działalności,
- ustalenie wartości biznesu, do sprzedaży lub celów prawnych,
- ocena nowej linii produkcyjnej, promocji i ekspansji,
- ustalenie i zdefiniowanie celów oraz metod ich osiągnięcia,
- określenie uzgodnień między partnerami.

Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij