0
głosów
- +

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne

Autor:

Aktualizacja: 13.06.2010


Kategoria: Biznes i Ebiznes / Biznes i eBiznes


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 2723 razy czytane
  • 3 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Podmioty realizujące dostawy towarów z przeznaczeniem na eksport mają ogromne trudności z uzyskaniem kopii odpowiedniego dokumentu od zagranicznego nabywcy towarów. Niejednokrotnie też kopia doręczana jest dostawcy z opóźnieniem.


Nawet do kilku miesięcy po tym, jak towar został sprzedany, a jego dostawa udokumentowana fakturą VAT.Brak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu. Jak uniknąć takich problemów?

Opodatkowaniu VAT podlega również eksport towarów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt 8 przywołanej ustawy przez pojęcie to należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

* dostawcę lub na jego rzecz, lub
* nabywcę mającego siedzibę
poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem enumeratywnie wskazanych w ustawie towarów wywożonych przez samego nabywcę.

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje odpłatną dostawę towarów, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, jak również wskazuje szczególne rodzaje czynności mieszczących się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów.

WAŻNE
Jak wynika z legalnej definicji eksportu towarów, w zależności od tego, kto dokonuje wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, lub na czyją rzecz wywóz ten następuje, ustawodawca wyróżnił: w eksport bezpośredni - który następuje w sytuacji, gdy podmiotem dokonującym wywozu jest dostawca towarów lub podmiot działający na jego rzecz, oraz w eksport pośredni - gdy podmiotem dokonującym wywozu jest nabywca towarów lub podmiot działający na jego rzecz.

Dla obu przypadków ustawa o VAT przewiduje możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc., o ile dostawca towarów spełni określone wymogi dokumentacyjne. W odniesieniu do eksportu bezpośredniego warunkiem preferencyjnego opodatkowania jest posiadanie przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego wywóz poza terytorium kraju.

Dysponowanie takim dokumentem przez dostawcę towarów nie jest możliwe w sytuacji, gdy podmiotem wywożącym ten towar jest nabywca lub podmiot działający na jego rzecz. Zasadniczo bowiem to nabywca dokonuje odprawy celnej towarów, a tym samym dysponuje stosownym dokumentem celnym.

Uwzględniając specyfikę eksportu pośredniego, ustawodawca określił, że warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej w takim przypadku będzie posiadanie przez dostawcę towarów kopii dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Dodatkowo z dokumentu takiego powinna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

WARTO WIEDZIEĆ
Niezależnie od formy eksportu otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty lub jego kopii (w przypadku eksportu pośredniego) w terminie późniejszym upoważnia go do korekty podatku należnego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT).

W praktyce gospodarczej podmioty realizujące dostawy towarów z przeznaczeniem na eksport mają ogromne trudności z uzyskaniem kopii takiego dokumentu od zagranicznego nabywcy towarów. Niejednokrotnie też kopia doręczana jest dostawcy z opóźnieniem, nawet do kilku miesięcy po tym, jak towar został sprzedany, a jego dostawa udokumentowana fakturą VAT. Brak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu.

Jak uniknąć problemów z dokumentacją

űeby uniknąć opisanych tu negatywnych konsekwencji, dostawcy towarów mogą porozumieć się z ich nabywcami, iż w razie nieterminowego doręczenia kopii dokumentu celnego nabywca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość podatku naliczonego wskutek braku dokumentów.

W takim przypadku może pojawić się wątpliwość co do właściwego udokumentowania tego obciążenia. Warto też zwrócić uwagę, że obciążenie importera kosztami naliczonego podatku powinno wyraźnie wynikać z postanowień umownych wiążących strony.

WAŻNE
Należy stwierdzić, że właściwym dokumentem, w oparciu o który nabywca, który nie doręczył albo doręczył z opóźnieniem kopię dokumentu SAD, powinien zwrócić podatek zapłacony przez dostawcę w związku z brakiem stosownych dokumentów, jest nota obciążeniowa.

Warto podkreślić, iż faktura stanowi dokument zastrzeżony dla wykazania czynności podlegających opodatkowaniu. Tymczasem, jak wynika z przepisów ustawy o VAT, działanie polegające wyłącznie na obciążeniu podatkiem nie mieści się w zakresie przedmiotowym wskazanej ustawy. Ponadto dostawca nie ma też obowiązku wystawiania faktury korygującej w związku z naliczeniem VAT ze względu na brak wymaganych dokumentów.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. wyraźnie wskazują, w jakich przypadkach dostawca powinien wystawiać faktury korygujące. Zwłaszcza nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w § 17 ust. 1, stanowiąca o obowiązku wystawienia faktury korygującej m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w stawce lub kwocie podatku. W analizowanym przypadku zastosowana została bowiem stawka właściwa. Jedynie z powodu braku określonych dokumentów dostawca jest zobowiązany do naliczenia VAT.

Podstawa prawna

* art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 1-4, art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)


WAŻNE
VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące
Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy
na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia. Stwierdził tak naczelnik opolskiego urzędu skarbowego w wiążącej interpretacji wydanej w sprawie spółki, która otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu towarów i udokumentowała je fakturami z zerową stawką VAT
(sygn. PP/443-86-1GK/06/07 rak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu. Jak uniknąć takich problemów?

Opodatkowaniu VAT podlega również eksport towarów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt 8 przywołanej ustawy przez pojęcie to należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

* dostawcę lub na jego rzecz, lub
* nabywcę mającego siedzibę
poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem enumeratywnie wskazanych w ustawie towarów wywożonych przez samego nabywcę.

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje odpłatną dostawę towarów, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, jak również wskazuje szczególne rodzaje czynności mieszczących się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów.

WAŻNE
Jak wynika z legalnej definicji eksportu towarów, w zależności od tego, kto dokonuje wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, lub na czyją rzecz wywóz ten następuje, ustawodawca wyróżnił: w eksport bezpośredni - który następuje w sytuacji, gdy podmiotem dokonującym wywozu jest dostawca towarów lub podmiot działający na jego rzecz, oraz w eksport pośredni - gdy podmiotem dokonującym wywozu jest nabywca towarów lub podmiot działający na jego rzecz.

Dla obu przypadków ustawa o VAT przewiduje możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc., o ile dostawca towarów spełni określone wymogi dokumentacyjne. W odniesieniu do eksportu bezpośredniego warunkiem preferencyjnego opodatkowania jest posiadanie przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego wywóz poza terytorium kraju.

Dysponowanie takim dokumentem przez dostawcę towarów nie jest możliwe w sytuacji, gdy podmiotem wywożącym ten towar jest nabywca lub podmiot działający na jego rzecz. Zasadniczo bowiem to nabywca dokonuje odprawy celnej towarów, a tym samym dysponuje stosownym dokumentem celnym.

Uwzględniając specyfikę eksportu pośredniego, ustawodawca określił, że warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej w takim przypadku będzie posiadanie przez dostawcę towarów kopii dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Dodatkowo z dokumentu takiego powinna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

WARTO WIEDZIEĆ
Niezależnie od formy eksportu otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty lub jego kopii (w przypadku eksportu pośredniego) w terminie późniejszym upoważnia go do korekty podatku należnego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT).

W praktyce gospodarczej podmioty realizujące dostawy towarów z przeznaczeniem na eksport mają ogromne trudności z uzyskaniem kopii takiego dokumentu od zagranicznego nabywcy towarów. Niejednokrotnie też kopia doręczana jest dostawcy z opóźnieniem, nawet do kilku miesięcy po tym, jak towar został sprzedany, a jego dostawa udokumentowana fakturą VAT. Brak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu.

Jak uniknąć problemów z dokumentacją

űeby uniknąć opisanych tu negatywnych konsekwencji, dostawcy towarów mogą porozumieć się z ich nabywcami, iż w razie nieterminowego doręczenia kopii dokumentu celnego nabywca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość podatku naliczonego wskutek braku dokumentów.

W takim przypadku może pojawić się wątpliwość co do właściwego udokumentowania tego obciążenia. Warto też zwrócić uwagę, że obciążenie importera kosztami naliczonego podatku powinno wyraźnie wynikać z postanowień umownych wiążących strony.

WAŻNE
Należy stwierdzić, że właściwym dokumentem, w oparciu o który nabywca, który nie doręczył albo doręczył z opóźnieniem kopię dokumentu SAD, powinien zwrócić podatek zapłacony przez dostawcę w związku z brakiem stosownych dokumentów, jest nota obciążeniowa.

Warto podkreślić, iż faktura stanowi dokument zastrzeżony dla wykazania czynności podlegających opodatkowaniu. Tymczasem, jak wynika z przepisów ustawy o VAT, działanie polegające wyłącznie na obciążeniu podatkiem nie mieści się w zakresie przedmiotowym wskazanej ustawy. Ponadto dostawca nie ma też obowiązku wystawiania faktury korygującej w związku z naliczeniem VAT ze względu na brak wymaganych dokumentów.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. wyraźnie wskazują, w jakich przypadkach dostawca powinien wystawiać faktury korygujące. Zwłaszcza nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w § 17 ust. 1, stanowiąca o obowiązku wystawienia faktury korygującej m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w stawce lub kwocie podatku. W analizowanym przypadku zastosowana została bowiem stawka właściwa. Jedynie z powodu braku określonych dokumentów dostawca jest zobowiązany do naliczenia VAT.

Podstawa prawna

* art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 1-4, art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)


WAŻNE
VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące
Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy
na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia. Stwierdził tak naczelnik opolskiego urzędu skarbowego w wiążącej interpretacji wydanej w sprawie spółki, która otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu towarów i udokumentowała je fakturami z zerową stawką VAT
(sygn. PP/443-86-1GK/06/07

 

Lista Tagów: podatek, VAT, export, import

Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij