2
głosów
- +

Pomoc oferowana osobom bezrobotnym.

Autor:

Aktualizacja: 03.03.2010


Kategoria: Praca / Szukanie pracy


Artykuł
  • 2 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 2769 razy czytane
  • 4 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, mogą skorzystać z kilku oferowanych im usług. Ma to na celu nie tylko pomoc w znalezieniu pracy...


... czy przyszłego pracodawcy, ale również osoby takie mogą liczyć na jednorazową dotację na uruchomienie własnej działaności gospodarczej. Poniżej przedstawię klika podstawowych usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:

1. Pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi odpowiednich pracowników;

2. Poradnictwo zawodowe, które wspiera osoby podejmujące decyzje o wyborze lub zmianie zawodu oraz pomaga w kształtowaniu aktywnych zachowań na rynku pracy. W powiatowych urzędach pracy istnieją sale informacyjne i poradnictwa zawodowego oraz filmy istruktażowe dotyczące poszukiwania pracy.

Poza tym można liczyć na:

1. Zasiłek dla osób bezrobotnych.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Wymagane jest przepracowanie w okresie 18 miesięcy poprzedających dzień zarejestrowania, łącznie co najmniej 365 dni i osiąganie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc.

2. Dodatek aktywizacyjny.

Przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku jeżeli zostanie skierowany przez urząd pracy do podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jeśli z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy niż ostatni.

3. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Polegające na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które spełniają chociaż jedno z następujących kryteriów:

- bezrobotny do 25 roku życia;

- bezrobotny długotrwale lub kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

- bezrobotny powyżej 50 roku życia;

- bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

- bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;

- bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia;

- bezrobotny niepełnosprawny.

Powyższe osoby mogą być skierowane przez powiatowy urząd pracy do wykonywania zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 12 miesięcy w ramach prac interwencyjnych (w pewnych okolicznościach 24 miesiące). Powiatowy Urząd Pracy dokonuje w tym wypadku zwrotu kosztów części wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę, w wysokości uprzednio uzgodnionej, jednak nie wyższej niż zasiłek dla bezrobotnych.

4. Staż

Służy nabywaniu umiejętności praktycznych do samodzielnej pracy, dzięki wykonywaniu w miejscu pracy określonych zadań. W czasie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Jest to forma pomocowa przeznaczona dla osób:

- bezrobotnych do 25 roku życia lub osób do 27 roku życia jeśli nie upłynął rok od ukończenia szkoły wyższej;

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia;

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;

- bezrobotnych który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoba bezrobotna do 25 roku życia może zostać skierowana przez powiatowy urząd pracy na okres do 12 miesięcy do wykonywania stażu. Pozostałe osoby mogą zostać skierowane na okres do 6 miesięcy odbywania stażu. Za wykonaną pracę w ramach stażu przysługuje stypendium w wysokości 860 zł brutto.

5. Szkolenia

Których celem jest umożliwienie osobom bezrobotnym nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Jeśli bezrobotny sam wskaże szkolenie, którym jest zainteresowany, powiatowy urząd pracy może go nań skierować jeżeli bezrobotny uzasadni celowość tego szkolenia przedstawiając np. zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zamiarze jego zatrudnienia lub deklarację o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu kursu. Koszt szkolenia nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. W okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium szkoleniowe.

6. Pożyczka szkoleniowa.

Umożliwia ukończenie kursu i podjęcie zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji. Powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego, może mu udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 18 miesięcy od ustalonego w umowie z powiatowym urzędem pracy terminem zakończenia szkolenia.

7. Stypendium na kontynuację nauki.

Jest dostępne dla osób bezrobotnych, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych i w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji podjęły dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym. Dodatkowo dochód na członka rodziny nie może przekroczyć wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (351 zł). Po spełnieniu powyższych kryteriów powiatowy urząd pracy na wniosek osoby bezrobotnej przyznaje jej stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłkowej wypłacanej przez okres 12 miesięcy.

8. Refundacja kosztów studiów podyplomowych.

Do wyskości 100 % kosztów studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia, jeśli osoba bezrobotna uprawdopodobni, iż ww. studia zapewnią uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia. W okresie odbywania studiów podyplomowych bezrobotny otrzymuje stypendium.

9. Jednorazowa dotacja na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe warunki udzielania dotacji określone zostają w umowie zawieranej przez powiatowy urząd pracy z bezrobotnym pobierającym dotację. W ramach dotacji jest możliwe sfinansowanie porady prawnej.

10. Prace społecznie-użyteczne.

Mogą być wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Skierowanie jest wydawane na wniosek gminy. Wymiar czasu pracy wynosi do 10 godzin w tygodniu za kwotę nie niższą niż 6,80 zł/h.


Podobał Ci się artykuł?
2
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


System komentarzy dostarcza Disqus

Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij